432. Kinematyka - spis rozwiązanych zadań z kinematyki - tel
2021-05-16

Strona główna

Wersja na komputer

432. Kinematyka - spis rozwiązanych zadań z kinematyki

Zadania z kinematyki znajdujące się na stronie

Zadanie 308 - kinematyka, ruch po okręgu

Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów.
Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron.
Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.

308. Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?

Przykład zadania

244. Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu
Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu. Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v. Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).
Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?

Zadanie 288 - kinematyka

288. Kinematyka. Względność ruchu. Dodawanie prędkości.
Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością 12 km/h

287. Zadanie - kinematyka

287. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.
Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8 km/h.
Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.

285. Zadanie - kinematyka

285. Kinematyka. Względność ruchu. Dodawanie prędkości.
Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem 10 minut, a pod prąd 15 minut.

Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).

9000. Ruch

9002. Siły

9006. Energia

9603. Prąd elektryczny

Zadanie 288 - kinematyka

288. Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

286. Zadanie - kinematyka - ruch jednostajny prostoliniowy

286. Względność ruchu. Dodawanie prędkości.
Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20 km/h, a pod prąd z prędkością 12 km/h. Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.

Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).

13. Zadanie

13. Prędkości w przyrodzie i w technice
Wybrane prędkości w przyrodzie i technice. Ruch jest podstawowym zjawiskiem w przyrodzie - jakie wartości ma prędkość w pospolitych zjawiskach?

Zadanie 14

14. Mechanika - podstawa fizyki
Mechanika jako dział fizyki. Kinematyka dział mechaniki zajmujący się opisem ruchu. Dynamika dział mechaniki umożliwiający wytłumaczenie dlaczego ruch ciała ma obserwowane własności. Opis ruchu w wybranym układzie odniesienia.

Zadanie 22

22. Kinematyka - rzuty
Kinematyka - rzuty. Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi. Prędkość w chwili rzutu ma wartość v = 10 m/s.

Zadanie 23

23. Prędkość średnia
Prędkość średnia - zadanie z rozwiązaniem, cała droga złożona z trzech odcinków

Zadanie 29

29. Rzut ukośny w górę
Rzut ukośny w górę. Ciało zostało rzucone w górę pod kątem do poziomu Ziemi.
Zakładając, że pole grawitacyjne jest stałe obliczyć: ...

Zadanie 427

427. Ruch po okręgu i ruch po prostej
Jaki ruch będzie widziała obserwator?
Obracająca się lampa wysyła wiązkę światła.
Jaki będzie ruch plamy świetlnej na płaskiej ścianie?

3. Zadanie

67. Ruch planet - prawa Keplera
Ruch planet - prawa Keplera, prawo powszechnej grawitacji

112. Zadanie

112. Kinematyka - testy
Daktik Rubikon - kinematyka - testy. Jak sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości z kinematyki.

140. Zadanie

140. Ruch przyspieszony jednostajnieruch przyspieszony jednostajnie

9000. Ruch

9002. Siły

9006. Energia

9603. Prąd elektryczny

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

160. Zadanie 160

160. Ruch na płaszczyźnie
Ruch na płaszczyźnie. Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v...

173. Zadanie

173. Kinematyka - rzut ukośny
Kinematyka - rzut ukośny

191. Zadanie

191. "Banalne "zadania z fizyki
zadania polegające na podstawieniu danych do wzoru i obliczeniu wartości otrzymanego wyrażenia

201. Zadanie

201. Szybkość średnią zdefiniujemy jako iloraz przebytej drogi przez całkowity czas ruchu.
Rozwiązane zadanie z fizyki na obliczenie szybkości (prędkości) średniej. Szybkość (prędkość) średnia - w ruchu jednowymiarowym (po ustalonej trasie bez uwzględniania ukształtowania tej trasy (toru).

202. Zadanie

202. Szybkość średnia - podstawowe własności
Szybkość średnia - podstawowe własności. Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy. Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.

205. Zadanie

205. Obliczanie szybkości średniej
Rozwiązane zadania z kinematyki. Obliczanie szybkości średniej - przykład obliczania szybkości na trasie podzielonej na dwa odcinki. Szybkość wyrażona w metrach na sekundę. Przybliżanie końcowego wyniku. Rozpatrywać będziemy ruchy odbywające się wzdłuż ustalonej trasy. Może być ona prostoliniowa lub krzywoliniowa.

207. Zadanie

207. Spadek swobodny - część pierwsza - podstawy
Spadek swobodny - część pierwsza - podstawy. Założenia przyjmowane przy rozwiązywaniu zagadnienia. Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

Zadanie 210

210. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa
Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa. Spadek swobodny to ruch w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego - pionowo.

Zadanie 211 - Spadek swobodny

211. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa - obliczenia
Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa - obliczenia. Wykorzystamy prawa ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego.

Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową.

212. Zadanie - Spadek swobodny

212. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa (przybliżone)
Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa (przybliżone)

230. Zadanie

230. Względność ruchu
Względność ruchu. Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w tę samą stronę. Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyprzedzenie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotywy z ostatnim wagonem - do momentu zrównania się ostatniego wagonu pociągu osobowego z lokomotywą pociągu towarowego?

231. Zadanie

231. Względność ruchu
Względność ruchu - mijanie się ciał poruszających się naprzeciw siebie po równoległych torach. Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w przeciwne strony. Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyminięcie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotyw - do momentu zrównania się ostatnich wagonów obu pociągów?

Zadanie 232

232. Składanie ruchów
Składanie ruchów. Z dwu miast odległych od siebie o l w tej samej chwili wyruszają dwa pociągi. Prędkość pierwszego pociągu wynosi v, drugiego - u. Jaką drogę przebędzie każdy z nich do spotkania się? Ile czasu minie od wyjazdu pociągu do spotkania się ich na trasie?

Zadanie 233

233. Szybkość średnia
Zadanie z kinematyki. Szybkość średnia. Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością 80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią 50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Zadanie 239

239. Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Ruch jednostajnie opóźniony. Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu. Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce i czas ruchu w desce.

Zadanie 240

240. Ruch jednostajnie opóźniony
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Ruch jednostajnie opóźniony. Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu. Czas ruchu opóźnionego. Pocisk o grzęźnie w desce po przebyciu odległości d = 5 cm. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową 400 m/s.
Obliczyć czas ruchu pocisku w desce i przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce.

Zadanie 244

244. Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu
Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu. Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v. Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).
Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?

Zadanie 247

247. Relatywistyczne dodawanie prędkości.
Efekty relatywistyczne. Dodawanie prędkości zgodne z mechaniką relatywistyczną. W kierunku Ziemi leci rakieta z szybkością 0,7 c. W pewnym momencie z rakiety wystrzelono pocisk. Szybkość pocisku względem rakiety wynosi 0,7 c. Z jaką szybkością pocisk zbliża się do Ziemi?

Ruch

Siły

9006. Energia

Prąd elektryczny

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

Zadanie 248

248. Ruch planet wokół Słońca
Ruch jednostajny po okręgu. Ruch planet wokół Słońca. Prędkość ruchu planety wokół Słońca. Własności ruchu po okręgu można wykorzystać do obliczenia odległości Ziemi od Słońca. Potrzebna jest do tego znajomość prędkości ruchu Ziemi względem Słońca.
Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?

Zadanie 249

249. Ruch przyspieszony - przyspieszenie średnie
Ruch jednostajnie przyspieszony. Ruch przyspieszony - przyspieszenie średnie. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Z lufy sztucera o długości 64 cm=0,64 m wylatuje pocisk z prędkością 600 m/s.
Jak długo pocisk przelatywał przez lufę?

Zadanie 251

251. Obliczanie szybkości średniej.
Ruch jednowymiarowy - wzdłuż ustalonej trasy. Szybkość średnia jako iloraz drogi przez czas ruchu. Obliczanie szybkości średniej. Obliczanie czasu ruchu, gdy znana jest szybkość średnia. Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5 s przejeżdża on planowo średnio drogę 80 m.
Dana jest odległość miedzy miejscowościami l = 180 km.

Zadanie 252

252. Kinematyka - ruchy płaskie.
Kinematyka - ruchy płaskie. Składanie ruchów. Dodawanie przesunięć. Przesunięcie jako wektor. Dodawanie prędkości. Prędkość jako wektor. Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach. Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?

Zadanie 253

253. Szybkość w ruchu jednowymiarowym
Ruch jednowymiarowy - ruch po ustalonej trasie. Szybkość w ruchu jednowymiarowym. Szybkość średnia. Pomiar drogi ruchu. Pomiar czasu trwania ruchu. Obliczanie średniej szybkości ruchu. Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Chłopiec zmierzył odległość ze szkoły do domu krokami. Otrzymał wynik - n kroków.
Czas zmierzył zegarkiem i otrzymał wynik w minutach i sekundach - t.
Z jaką średnią szybkością szedł ze szkoły do domu?

Zadanie 254

254. Ruch zmienny - ruch przyspieszony i ruch opóźniony
Ruch prostoliniowy (lub ruch wzdłuż ustalonej trasy). Ruch zmienny - ruch przyspieszony i ruch opóźniony. Przyspieszenie ruchu jako miara zmiany prędkości. Ruch prostoliniowy w tę samą stronę. Przyspieszenie średnie. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Samochód rozpędza się przez czas t i uzyskuje szybkość (prędkość) chwilową (wskazywał przez szybkościomierz w samochodzie) v.
Jakie było średnie przyspieszenie samochodu?
Jak obliczyć drogę samochodu w czasie rozpędzania się?

Zadanie 258

258. Kinematyka punktu materialnego - względność ruchu, ruch prostoliniowy jednostajny.
Kinematyka - opis ruchu. Ruch - zmiana położenia ciała. Czas ruchu. Ruch jednostajny. Względność ruchu. Ruch jednowymiarowy. Prędkość ruchu. Jednostki prędkości. Zamiana jednostek prędkości. Układ odniesienia. Układ współrzędnych. Biegacz biegnie z szybkością 15 km/h, żółw porusza się z szybkością 1m/min.
Po jakim czasie biegacz dogoni żółwia, jeśli w chwili początkowej znajdował się 200 m za nim?
Jaka drogę przebędzie w tym czasie żółw?

Zadanie 259

259. Kinematyka punktu materialnego - droga
Ciało fizyczne. Układ odniesienia. Układ współrzędnych. Droga ruchu ciała. Przyspieszenie ruchu ciała. Przyspieszenie chwilowe. Opis ruchu. Wykres drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Narysować wykres zależności drogi od czasu.

Zadanie 260

260. Kinematyka punktu materialnego
Ciało fizyczne. Układ odniesienia. Układ współrzędnych. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Droga ruchu ciała. Przyspieszenie ruchu ciała. Przyspieszenie chwilowe. Opis ruchu. Wykres zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ciało rusza z punktu 4 m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.

Zadanie 263

263. Szybkość (prędkość) średnia w ruchu na ustalonej trasie..
Ruch. Kinematyka - opis ruchu. Ruch jednowymiarowy. Czas ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia. Szybkość średnia na odcinkach trasy. Szybkość średnia na całej trasie. Kierowca jadąc z Warszawy do Rzeszowa przez pierwszą; połowę trasy utrzymywał prędkość 50 km/h, a przez drugą połowę trasy 70 km/h.
Wracają;c do Warszawy połowę czasu jazdy jechał z prędkością 50 km/h, a drugą połowę czasu jechał z prędkością 70 km/h.

Ruch

9002. Siły

9006. Energia

9603. Prąd elektryczny

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

Zadanie

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Zadanie 264

264. Szybkość (prędkość) średnia w ruchu na ustalonej trasie. Jak rozwiązywać proste zadania z kinematyki?
Ruch. Kinematyka - opis ruchu. Ruch jednowymiarowy. Czas ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia. Szybkość średnia na odcinkach trasy. Szybkość średnia na całej trasie. Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 17:12. W Białymstoku jest o 18:53. W dalszą drogę do Warszawy wyrusza o 19:05. Na dworcu Warszawa Centralna jest o 21:30. Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami. Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104 km, z Ełku do Warszawy zaś- 288 km.

Zadanie 265

265. Jak rozwiązywać proste zadania na obliczanie szybkości średniej?
Ruch. Kinematyka - opis ruchu. Ruch jednowymiarowy. Czas ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia. Szybkość ś;średnia na odcinkach trasy. Szybkość średnia na całej trasie.

Ruch

Siły

Energia

Prąd elektryczny

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

Zadanie 268

268. Fizyka relatywistyczna - dodawanie prędkości
Szczególna teoria względności. Transformacja Lorentza. Transformacja Galileusza. Dodawanie prędkości relatywistyczne. Klasyczne dodawanie prędkości. Układ odniesienia. Układ inercjalny. Prędkość światła w próżni. Z pojazdu kosmicznego poruszającego się z prędkością 0,60c względem układu odniesienia znajdującego się w spoczynku wystrzeliwane są cząstki w kierunku ruchu pojazdu, z prędkością równą 0,70c względem pojazdu kosmicznego. Obliczyć prędkość cząstki względem nieruchomego układu odniesienia.

Zadanie 269

269. Ruch - opis ruchu. Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnego.
Ruch punktu materialnego. Ruch prostoliniowy. Ruch jednostajny. Szybkość średnia ruchu złożonego. Prędkość średnia. Zerowa prędkość średnia. Przemieszenie ciała a droga ciała. Ciało porusza się po linii prostej z punktu A do punktu B, odległego o 20 m, z prędkością 2,0 m/s. Wracając z punktu B do punktu A miała prędkość 2,5 m/s. Obliczyć prędkość średnią i szybkość średnią w tym ruchu.

Zadanie 272

272. Ruch - opis ruchu (kinematyka). Ruch prostoliniowy zmienny.
Ruch prostoliniowy przyspieszony. Prędkość ruchu. Szybkość ruchu. Prędkość średnia. Szybkość średnia. Droga ruchu. Przyspieszenie średnie. Szybkość chwilowa. Przyspieszenie chwilowe. Przyspieszenie stałe. Ruch jednostajnie przyspieszony. W czasie 7 sekund ciało przebyło drogę 70 m a w ciągu 14 sekund 240 m.
Jaką prędkość miało to ciało podczas ruchu?

Zadanie 273

273. Ruch. Opis ruchu - kinematyka.
Przemieszczenie. Tor ruchu. Droga ruchu. Prędkość ruchu. Szybkość ruchu. Prędkość średnia. Szybkość średnia. Samolot leci po linii prostej z punktu A do punktu B z prędkością średnią v = 900 km/h a z punktu B do punktu A (również po linii prostej)ze średnią prędkością u = 1260 km/h.

Ruch

Siły

Energia

Prąd elektryczny

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

Zadanie 282

282. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Spadek swobodny.
Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Spadek swobodny. Pole grawitacyjne. Jednorodne pole grawitacyjne. Brak oporów ruchu. Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10 m?

Zadanie 284

284. Względność ruchu. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.
Kinematyka. Względność ruchu. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości. Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).

Zadanie 290

290. Kinematyka. Względność ruchu. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości.
Kinematyka. Względność ruchu. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości. Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).
Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.

Zadanie 308

308. Ruch po okręgu. Prędkość ruchu po okręgu.
Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu. Prędkość ruchu po okręgu. Przyspieszenie w ruchu po okręgu. Zastosowania własności ruchu po okręgu.
Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?

Ruch

Siły

Energia

Prąd elektryczny

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

Zadanie 309

309. Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu.
Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu. Prędkość ruchu po okręgu. Przyspieszenie w ruchu po okręgu. Zastosowania własności ruchu po okręgu.
Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało porusza się po okręgu o promieniu 50 cm. W ciągu 20 sekund ciało wykonało 5 pełnych obiegów.

Zadanie 310

310. Prędkość w ruchu po okręgu.
Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu. Prędkość ruchu po okręgu. Przyspieszenie w ruchu po okręgu. Zastosowania własności ruchu po okręgu.
Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości v= 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60 cm.
Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?

Zadanie 317

317. Kinematyka. Spadek swobodny.
Mechanika. Kinematyka. Spadek swobodny. Przyspieszenie ziemskie. Opory ruchu.
Ciało (kamień) spada swobodnie w głąb studni o głębokości 45 metrów. Jak długo będzie trwać spadek? Po jakim czasie usłyszymy plusk kamienia uderzającego w powierzchnię wody?

Zadanie 326

326. Rzut ukośny.
Mechanika. Kinematyka. Spadek swobodny. Przyspieszenie ziemskie. Rzut ukośny. Opory ruchu. Prędkość początkowa. Prędkość chwilowa. Zasięg rzutu. Czas ruchu.

Zadanie 328

328. Mechanika. Kinematyka. Ruch drgający. Oscylator harmoniczny.
Mechanika. Kinematyka. Ruch drgający. Oscylator harmoniczny. Położenie ciała w ruchu drgającym. Prędkość ciała w ruchu harmonicznym. Przyspieszenie w ruchu drgającym.
Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny (prosty). Największe wychylenie ciała ma wartość A=5cm. Ciało wykonuje jedno pełne drganie w ciągu czasu T=0,2 s. W chwili początkowej wychylenie ciała wynosiło 0.

327. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu. Prędkość kątowa w ruchu po okręgu.

Zadanie 331

331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.
Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu. Ruch jednostajny po okręgu. Ruchy planet. Opozycja planet. Powtarzalność opozycji.
Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Zadanie 335

335. Zależności między amplitudą, prędkością maksymalną i częstością kątowa.
Mechanika. Kinematyka. Ruch drgający. Oscylator harmoniczny.

Zadanie 337

337. Prędkość ruchu. Szybkość ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia.
Mechanika. Kinematyka. Prędkość ruchu. Szybkość ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia. Ruch składający się z różnych ruchów.

Zadanie 339

339. Skrócenie relatywistyczne długości
Mechanika relatywistyczna. Kinematyka relatywistyczna. Szczególna teoria względności. Zasada względności. Prędkość światła. Układ inercjalny. Transformacja Lorentza. Skrócenie relatywistyczne.

Zadanie 343

343. Kinematyka - spis.
Mechanika. Kinematyka. Kinematyka - spis. Ruch. Rodzaje ruchów. Wielkości charakteryzujące ruch. Szybkość średnia. Względność ruchu. Składanie ruchu.

403. Zadanie

403. Szybkość średnia
Szybkość średnia całego ruchu, gdy dane są wielkości charakteryzujące dwa odcinki.
Dane są szybkość i czas na pierwszym odcinku oraz długość drugiego odcinka i szybkość na drugim odcinku trasy.

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Ruch

Siły

Energia

Prąd elektryczny

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Zadanie 2

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Ruch

Siły

Energia

Prąd elektryczny

Zadanie 1192

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Zadanie

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Zadanie 241

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Zadanie 311

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.

Jaka siła działa na ciało m1?
Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Zadanie 895

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

3. Wartość siły Ziemia-Księżyc

2. Grawitacja

206. Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis

9900. Fizyka - ogólnie

9700. Atom - spis

9603. Kinematyka - ruch po okręgu

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm - spis

9603. Prąd elektryczny

9201. Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

9013. Szybkość średnia

9202. Soczewka cienka

9401. Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

1074. Słownik

1020. Powiększenie mikroskopu

1020. Powiększenie lupy

1020. Optyka - okulary

1018. Hydrostatyka

1074. Siła dośrodkowa

1074. ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny,

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9000. Ruch

9002. Siły

9006. Energia

9603. Prąd elektryczny