Strona na telefon

440. Porównywanie szybkości średniej

Zadanie

Samochód osobowy przejechał drogę s1 km w ciągu t1 min, a motocykl przejechał s2 km w ciągu t2 min.
Który miał większa szybkość średnią?

Jak obliczamy i porównujemy prędkości (szybkości) średnie?

Zadanie z kinematyki – obliczanie szybkości średniej

Często zamiennie używamy słowa prędkość zamiast słowa szybkość.

Prędkość jest wektorem, posiada więc trzy cechy (kierunek, zwrot i wartość).

Szybkość jest skalarem – ma tylko jedną cechę – wartość.

Samochód osobowy przejechał s1 km w ciągu t1 min, a motocykl przejechał s2 km w ciągu t2 min. Który miał większa szybkość średnią?

W zadaniu tym wykorzystamy definicję szybkości średniej – ilorazu drogi przez czas jej przebycia.

(33kB)  Zadanie z kinematyki – obliczanie szybkości średniej
Dla obu pojazdów drogę wyrażamy w tych samych jednostkach, np. w kilometrach lub metrach.
Podobnie dla obu pojazdów czas wyrażamy w takich samych jednostkach, np. w godzinach lub dla obu w minutach, lub dla obu w sekundach.

Potrzebujesz jeszcze informacji, przykładów, zadań, wyjaśnień?

Skorzystaj z wyszukiwarki zamieszczonej niżej.
Wpisz słowo, które może pomóc znaleźć Ci potrzebne informacje.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?