445. Obrazy w zwierciadłe wypukłym
2021-01-02 19:42

Strona na telefon

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.

Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki obraz tego przedmiotu otrzymamy?

W jakiej odległości y od zwierciadła powstanie obraz?

Jakie jest powiększenie p obrazu?

Zwierciadło sferyczne wypukłe

Zadanie

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.

Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki obraz tego przedmiotu otrzymamy?

W jakiej odległości y od zwierciadła powstanie obraz?

Jakie jest powiększenie p obrazu?

W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła?

Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm

Określić własności obrazu i powiększenie.

Obrazy otrzymywane w zwierciadle sferycznym

Optyka.

Optyka geometryczna

Zwierciadło

Zwierciadło wypukłe

Równanie zwierciadła

Obraz otrzymywany w zwierciadle

Obraz pozorny

Powiększenie obrazu

Zadanie

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?

W jakiej odległości y od zwierciadła będzie obraz?

Jakie jest powiększenie p obrazu?

Rozwiązanie

Oznaczenia wielkości wykorzystywanych w zadaniu

(35kB) optyka - oznaczenia  wielkości

Całkowite wewnętrzne odbicie
Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe źródło światła. Jaka będzie oświetlona powierzchnia, jeśli głębokość zbiornika jest równa h?

Wyprowadzenie wzorów

na odległość obrazu od zwierciadła;

powiększenie obrazu (w porównaniu z przedmiotem)

Wykorzystujemy równanie zwierciadła – odwrotność ogniskowej równa jest sumie odwrotności odległości przedmiotu od zwierciadła i odwrotności odległości obrazu od zwierciadła.

(15kB) optyka - wyprowadzenie wzorów na odległość obrazu od zwierciadła

Obliczenie wartości

Ogniskowa zwierciadła wypukłego jest ujemna.

W zwierciadle wypukłym otrzymujemy obrazy pozorne, pomniejszone.

optyka - obliczenie wartości

Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe ma promień krzywizny r. W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła? Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm Określić własności obrazu i powiększenie.

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe.
Zwierciadło kuliste ma promień krzywizny r.