449. Praca do podniesienia ciała
2021-02-02 18:55

Strona na telefon

449. Pozornie banalne zadanie - obliczenie pracy potrzebnej do podniesienia ciała o skończonych rozmiarach

Jak obliczyć pracę potrzebną do podniesienia ciała o skończonych rozmiarach?

Zadanie

Jak obliczyć przyrost energii wody wypompowanej ze zbiornika o danej głębokości?

Jak obliczyć energię potencjalną węgla rozłożonego na placu względem poziomu wydobycia?

Dynamika.

Praca i energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym.

Praca mechaniczna jako sposób zwiększania lub zmniejszania energii mechanicznej ciała.

Zadanie

Jaką pracę trzeba wykonać, aby wykopać rów o prostokątnym przekroju poprzecznym i wymiarach

a – szerokość,

b – długość,

c – głębokość (wysokość)?

Jakie trzeba przyjąć założenia?

Rozwiązanie

Zakładamy:

Materiał wybrany z wykopu został równomiernie rozłożony na powierzchni ziemi.

Obliczamy przyrost energii potencjalnej grawitacyjnej materiału z wykopu.

Nie interesuje nas wysiłek człowieka kopiącego ręcznie ani praca wykonana przez silnik koparki.

¦rodek masy materiału w wykopie jest na połowie wysokości wykopu.

Przyrost energii potencjalnej grawitacyjnej materiału z wykopu równy jest przyrostowi masy tego materiału podniesionemu o połowę wysokości wykopu.

Obieramy układ odniesienia – dno wykopu. Tam energia potencjalna jest równa zero.

Najmniejszy przyrost energii potencjalnej jest dla warstwy przy powierzchni gruntu.

Największy przyrost energii występuje dla warstwy materiału przy dnie wykopu.

Przyrost energi potencjalnej ciała

Jak uzasadnić ten wynik?

Jak inaczej obliczyć przyrost energii potencjalnej?

Dzielimy wybieraną bryłę materii na „plasterki” o grubości delta h i masie delta m.

Obliczamy wykonaną pracę dla każdego plasterka – równa jest energii potencjalnej każdego plasterka.

Dla plasterka z wierzchu wykopu energia jest bliska zero.

Dla plasterka z dna wykopu energia jednostkowa jest największa.

Dodajemy energię obliczoną dla każdego plasterka.

W każdym wyrażeniu na energię plasterka występują identyczne składniki:

masa plasterka – iloraz całej masy przez ilość plasterków;

przyspieszenie ziemskie – identyczne dla każdego plasterka (pole jednorodne);

Iloczyny te różnią się odległością od powierzchni wykopu.

Podział na plasterki o identycznej grubości umożliwia obliczenie całej energii jako sumy ciągu arytmetycznego.

Po wyłączeniu identycznych czynników przed nawias (lub znak sumy) otrzymujemy sumę ciągu arytmetycznego o wyrazach będących kolejnymi liczbami naturalnymi (pierwszy wyraz równy jest liczbie jeden).

Energia potencjalna materiału z wykopu

Dla podziału na 10 plasterków otrzymujemy ułamek 11/10=1,1,

dla 100 plasterków – ułamek

101/100=1,01,

a dla 10001001/1000=1,001.

Co stoi na przeszkodzie, by w myślach (w teorii) podzielić wykop na dowolną ilość plasterków?

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?