Strona główna na telefon

Rzut ukośny.

Zadanie


Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową v0.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt alfa z powierzchnią Ziemi.

Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.

Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta alfa.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Kinematyka.

Rzut ukośny.


Zadanie


Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt alfa z powierzchnią Ziemi.

Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.

Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta alfa.

Rozwiązanie


Zakładamy:

1. Jednorodne pole grawitacyjne (płaska powierzchnia Ziemi).

2. Brak jest oporów ruchu.

Wybieramy układ współrzędnych:
- oś x-ów pozioma
- oś y-ków pionowa skierowana w górę

rzut ukośny

Rozkładamy prędkość początkową na składowe:
- poziomą (x-ową)
- pionową (y-kową).

rzut ukośnyPrędkość pozioma jest stała (brak sił o składowych poziomych).

rzut ukośny

Prędkość pionowa maleje do zera i następnie przyjmuje wartości ujemne (ciało spada).

rzut ukośny

Ciało wznosi się na największą możliwą wysokość w czasie, w którym składowa y-kowa prędkości maleje do zera.

rzut ukośny


Następnie ciało spada.
Czas spadku jest taki sam jak czas wznoszenia się (nie ma oporów ruchu a przyspieszenie pionowe jest stałe).

rzut ukośny

Całkowity czas ruchu jest równy podwójnemu czasowi wznoszenia się (lub podwójnemu czasowi spadku).

rzut ukośny

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Zasięg rzutu to wartość składowej x-owej przemieszczenia - ruch wzdłuż osi x-ów ze stałą prędkością.

rzut ukośny

Maksymalny zasięg jest równy iloczynowi składowej poziomej (x-owej) prędkości i całkowitego czasu czasu ruchu.
rzut ukośny
Maksymalny zasięg osiąga ciało rzucone pod kątem 45 stopni do poziomu (przy braku sił oporu).

rzut ukośny

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Szczególny przypadek - rzut pod kątem 30 stopni do poziomu.

rzut ukośny

rzut ukośny

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?