Strona na telefon

Rzut ukośny.

Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem α (alfa) do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową v0 ciała.

Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?

Kinematyka

Rzut ukośny.

Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem α (alfa) do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową ciała.

Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?

Rozwiązanie

fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny

Zakładamy:
1. Jednorodne pole grawitacyjne (płaska powierzchnia Ziemi).

2. Brak jest oporów ruchu.

Wybieramy układ współrzędnych:

- oś x-ów pozioma

- oś y-ków pionowa skierowana w górę

Maksymalny zasięg to odległość jaką ciało przebędzie wzdłuż osi x-ów.

Wyrażenie na zasięg rzutu ukośnego przy danym kącie rzutu.

fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny

Wyrażenie zawiera sinus podwojonego kąta.

fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny

Wartość tego sinusa jest identyczna dla kątów, których suma daje 180 stopni.
Inaczej zasięg jest identyczny dla dwóch różnych rzutów, takich że kąty mierzone w jednym przypadku od poziomu a w drugim przypadku od pionu są identyczne.

fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny
fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny Ciała rzucone pod kątami dającymi w sumie kąt prosty będą poruszać się po różnych parabolach lecz upadną w tym samym miejscu.
fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny
fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny

Czas ruchu ciała rzuconego pod większym kątem będzie dłuższy.
fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

fizyka, mechanika, pole grawitacyjne, rzut ukośny

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    
ATOM,       Mechanika,    
 OPTYKA,      grawitacja,  
 Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny, Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,   RUCH PO OKRĘGU,   Dynamika,   Elektromagnetyzm,     Rzuty,