Strona na telefon

Strona główna

Kinematyka - rzut pionowy w górę

Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).

Ile czasu t trwał cały ruch?

Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

Ważne pojęcia stosowane w rozwiązaniu

ciało

ruch

prędkość ruchu

przyspieszenie ruchu

opóźnienie ruchu

przyspieszenie ziemskie

ruch jednostajnie przyspieszony

ruch jednostajnie opóźniony

ruch prostoliniowy

prędkość ruchu

droga ruchu

Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.

Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).

Rozwiązanie

1. Ilustracja do zadania.

Ilustracja do zadania - zakładamy ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny.

kinematyka - rzut pionowy w górę

2. Warunek na prędkość końcową.

Warunek na prędkość końcową - kierunek taki sam jak dla prędkości początkowej, zwrot przeciwny do zwrotu prędkości początkowej.

kinematyka - rzut pionowy w górę

Strona główna na telefon

Strona główna na komputer

3. Całkowity czas ruchu.

Całkowity czas ruchu - to suma czasu wznoszenia i opadania.

kinematyka - rzut pionowy w górę

4. Prędkość w ruchu w górę

Prędkość w ruchu w górę - na wysokości H (maksymalnej) vH=0 - ciało "zatrzymuje" się na chwilę.

kinematyka - rzut pionowy w górę

5. Czas wznoszenia się

Czas wznoszenia się - czas ruchu w górę od wysokości h do wysokości H (czas zminiejszania się wartości prędkości od v0 do zera.

kinematyka - rzut pionowy w górę

6. Czas ruchu od wysokości h do wysokości H i w dół do wysokości h

Czas ruchu po uwzględnieniu czasu wznoszenia się i czasu spadku na wysokość początkową.

kinematyka - rzut pionowy w górę

7. Czas spadku z wysokości początkowej h

Czas spadku (ruchu) z wysokości początkowej h do powierzchni zero.

kinematyka - rzut pionowy w górę

Strona główna na telefon

Strona główna na komputer

8. Czas całkowity

Czas całkowity ruchu z wysokości h w górę i do upadku na powierzchnię zerową.

kinematyka - rzut pionowy w górę

9. Obliczony całkowity czas ruchu

Obliczony całkowity czas ruchu.

kinematyka - rzut pionowy w górę

10.

Wynik zapisany w najprostszej formie.

kinematyka - rzut pionowy w górę

11. Testowanie zależności całkowitego czasu ruchu od wartości parametru k

Obliczenia dla szczególnych wartości k.

Tutaj dla k=1.

kinematyka - rzut pionowy w górę

12. Przypadek skrajny k=1

Wysokość dla k=1.

kinematyka - rzut pionowy w górę

13. Prędkość końcowa o dwukrotnie większej wartości prędkości

Nowy przypadek - k=2.

kinematyka - rzut pionowy w górę

14.

Wysokość początkowa dla k=2.

kinematyka - rzut pionowy w górę

Strona główna na telefon

Strona główna na komputer

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciałom1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Strona główna na telefon

Strona główna na komputer