Strona na telefon

502. Kinematyka - opis ruchu ciała

Mechanika - kinematyka.

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu ciała.
Kinematyka to inaczej geometria ruchu ciała.

Podstawą opisu ruchu ciała jest opisanie położenia ciała w dowolnej chwili ruchu.

Kinematyka - opis ruchu ciała

przesunięcie

wektor przesunięcia

układ współrzędnych

położenie ciała

współrzędne

długość wektora

nachylenie wektora

kierunek wektora

wartość wektora

zwrot wektora

zapis wektora

1.

Oznaczenie wektora przesunięcia

kinematyka - opis ruchu ciała

2.

Wektor przesunięcia jako różnica dwóch położeń ciała.

kinematyka - opis ruchu ciała

3.

Ilustracja wektorów położenia i wektora przesunięcia.

kinematyka - opis ruchu ciała

4.

Przykład liczbowy.

kinematyka - opis ruchu ciała

5.

Długość wektora przesunięcia.

kinematyka - opis ruchu ciała

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakiewarunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?