Strona główna na telefon

503. Kinematyka punktu materialnego - ruch prostoliniowy

Zadanie rozwiązane - kinematyka
(tekst w formacie pdf)

Ciało (samochód) porusza się z szybkością 90 kilometrów na godzinę.
W jakim czasie samochód przebędzie drogę 200 metrów?

Zadanie

Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.

Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.

Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóĽnionym przez czas t3 do zatrzymania się.

Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.

Ważne pojęcia wykorzystywane w rozwiązaniu zadania

kinematyka

ruch prostoliniowy

ruch jednostajny

ruch jednostajnie zmienny

ruch jednostajnie przyspieszony

ruch jednostajnie opóĽniony

prędkość chwilowa

prędkość średnia

przyspieszenie ruchu

opóĽnienie ruchu

droga ruchu

Zadanie

Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.

Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.

Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóĽnionym przez czas t3 do zatrzymania się.

Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.

Rozwiązanie

1.

Przyrost prędkości w pierwszym przedziale czasu

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

2.

Droga w ruchu prostoliniowym ze znaną prędkością średnią.

Prędkość średnia w ruchu ze stałym przyspieszeniem.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

3.

Wzór na drogę w pierwszym odcinku czasu wyrażony przez prędkość w chwili t1.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

4.

Droga w drugim przedziale czasu - ruch jednostajny prostoliniowy.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

5.

Droga w trzecim przedziale czasu - ruch prostoliniowy jednostajnie opóĽniony.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

6.

Całkowita droga ruchu

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

7.

Wzór końcowy na całkowitą drogę w ruchu ciała.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującejzjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?