Strona główna na telefon

Obliczyć szybkość średnią ciała

Szybkość średnia

Zadanie

Obliczyć szybkość średnią ciała, które pierwszy odcinek drogi o długości s1 pokonało ze stałą szybkością v1 a następny odcinek drogi w ciągu czasu t2 ze stałą szybkością v2.

Pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

szybkość ruchu,

droga ruchu,

czas ruchu,

szybkość średnia ruchu,

całkowita droga ruchu,

całkowity czas ruchu,

Rozwiązanie

1.


Dane do zadania:

droga pierwszego odcinka s1

szybkość na pierwszym odcinku v1

czas ruchu na drugim odcinku t2

szybkość na drugim odcinku v2

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków

2.

Definicja szybkości średniej

całkowita droga ruchu

całkowity czas ruchu

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków

3.

Droga na drugim odcinku trasy

czas ruchu na pierwszym odcinku trasy

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków

4.

Całkowita droga - wyrażenie zawierające znane wielkości

całkowity czas - wyrażenie zawierające znane wielkości

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków

5.

Końcowa zależność na szybkość średnią dla całej trasy

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków
Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)
patrz

9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?