Strona główna na telefon

541. Obraz w soczewce skupiającej

Zadanie - optyka - obraz w soczewce skupiającej

Soczewka cienka o ogniskowej f=25 cm.

W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).

Obliczyć odległość przedmiotu od soczewki.

Obliczyć odległość obrazu od soczewki.

Obliczyć wysokość przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania

soczewka,

soczewka cienka,

ognisko soczewki,

ogniskowa soczewki,

odległość przedmiotu od soczewki,

odległość obrazu od soczewki,

obraz otrzymany za pomocą soczewki,

soczewka skupiająca,

równanie soczewki,

powiększenie soczewki,

równanie na powiększenie soczewki,

Rozwiązanie

1.
Dane: powiększenie p=5 i ogniskowa f=0,25 m.
Szukane - x i y.

(14kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej optyka - obraz w soczewce skupiającej

2. Równanie dla soczewki z zadania

Równanie soczewki cienkiej.

Zależność dla powiększenia p.

Obliczenie y w zależności od x.

optyka - obraz w soczewce skupiającej

2. Obliczenie odległości x przedmiotu i y obrazu od soczewki

optyka - obraz w soczewce skupiającej

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?