Strona na telefon

Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

Złożenie ruchów.

Dodawanie prędkości.

Rozkładanie prędkości

Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

Zadanie

Przez rzekę o szerokości 225 metrów łódka przepływa w ciągu 150 sekund.

Całkowite przemieszczenie łódki wynosi 400 metrów.

Obliczyć składowe wektora prędkości łódki względem brzegu.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadaniaruch prostoliniowy

prędkość jako wektor

składowe prędkości

ruch ze stałą prędkością

ruch jednostajny

droga ruchu

wektor

wartość wektora


Rozwiązanie


1.
Dane:

czas
szerokość rzeki - współrzędna y

długość (wartość) przemieszczenia łódki - długość wektora

Szukane:

składowa x-owa prędkości wypadkowej

składowa y-kowa prędkości wypadkowej

(6kB) Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

2.
Wyrażenie na wartość wektora przemieszczenia - długość wektora przemieszczenia.

Przekształcenie wyrażenia

podniesienie do kwadratu

obliczenie kwadratu współrzędnej x-owej

obliczenie wartości współrzędnej x-owej (pierwiastek kwadratowy)

(6kB) Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

3.
Podstawienie danych

Zastosowanie wzoru na różnicę kwadratów.

(6kB) Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

4.
Wykorzystanie własności liczb naturalnych - zapisanie jako iloczynu podzielników naturalnych.

Wykorzystanie własności pierwiastka i kwadratu liczby.

(6kB) Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości 5.
Obliczenie wartości przybliżonej składowej x przemieszczenia.

(6kB) Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

6.
Zapisanie układu równań dla przemieszczeń wzdłuż osi.

Obliczenie składowych prędkości wypadkowej
Wartości składowych prędkości wypadkowej.

(6kB) Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

7.
Wyrażenie na wartość prędkości wypadkowej - wartość wektora prędkości.

Podstawienie danych liczbowych.

Obliczenie wartości przybliżonej prędkości wypadkowej.

(6kB) Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?