Strona na telefon

Zasada zachowania pędu układu izolowanego

Zasada zachowania pędu układu izolowanego.

Pęd ciała to iloczyn masy ciała i prędkości tego ciała.

W układzie izolowanym całkowity pęd tego układu jest stały.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Zadanie


Z karabinu o masie M wylatuje pocisk o masie m z prędkością v.

Z jaką prędkością u porusza się karabin w chwili wylotu pocisku?

Pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania


pęd ciała,

zasada zachowania pędu,

układ izolowany,

oddziaływania zewnętrzne,

wektor,

suma wektorowa,

wartość wektora,

cechy wektora,


Pęd ciała to iloczyn masy i prędkości.

Prędkość ciała jest wektorem.

Masa jest skalarem.

Iloczyn skalara i wektora jest wektorem.

Rozwiązanie


1.
Wykorzystujemy zasadę zachowania pędu dla układu karabin - pocisk.

Brak jest oddziaływań zewnętrznych.

Pęd przed strzałem równy jest zero.

Pęd w chwili wylotu pocisku z lufy tp suma pędów pocisku i karabinu.

(6kB) Zasada zachowania pędu układu izolowanego

2.
Pęd pocisku ma wartość pędu karabinu lecz przeciwny zwrot.
Wartość prędkości karabinu w chwili wylotu pocisku z lufy.

(19kB) Zasada zachowania pędu układu izolowanego
3.
Przykładowe dane
masa pocisku - 8 gramów
masa karabinu - 3 kilogramy
prędkość pocisku - 1000 metrów na sekundę

(20kB) Zasada zachowania pędu układu izolowanego

4.
Podstawienie danych do zależności na wartość prędkości karabinu.

(18kB) Zasada zachowania pędu układu izolowanego

5.
Obliczenie wartości prędkości karabinu.
Przybliżenie do jednej setnej.

(16kB) Zasada zachowania pędu układu izolowanego ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?