Strona na telefon

584. Wektor przemieszczenia ciała

Kinematyka - opis ruchu ciała.

Położenie ciała. Jak zapisać położenie ciała?
Przemieszczenie ciała. Jak określamy przemieszczenie, przesunięcie ciała?
Model punktu materialnego - ciało punktowe.
Układ odniesienia.
Układ współrzędnych.
Jednostki długości.
Układ kartezjański prostokątny.
Położenie ciała.
Zmiana położenia ciała.
Wektor położenia.
Współrzędne wektora.
Wektor przemieszczenia ciała.
Współrzędne wektora zmiany położenia ciała.
Delta jako symbol przyrostu (zmiany).

Zadanie

Dane są dwa wektory położenia ciała punktowego.
Obliczyć wektor przemieszczenia ciała.

Rozwiązanie

1. Wektor położenia

Zapis wektora położenia.
Zapis wektora zmiany położenia ciała.

(23kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

2.

Przykład zapisu wektorów położenia.
Obliczenie wektora zmiany położenia.

wektor zmiany położenia ciała punktowego

3.

Inny przykład.

wektor przemieszczenia ciała

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Pomoc z matematyki
Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?