597. Fizyka szkolna - zadania. Drgania proste
2020-09-09 19:48

Strona główna na komputer

fizyka.biz
Wersja strony na komputer

Mechanika - spis zadań

Strona główna na telefon

597. Drgania proste

Drgania proste (harmoniczne)

Opis drgań prostych (harmonicznych)

Zadanie

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania.
Minimalna długość sprężyny (po ściśnięciu) wynosi x1,
maksymalna długość sprężyny (po rozciągnięciu) wynosi x2.
Od maksymalnego wydłużenia do minimalnego wydłużenia upływa czas t.

Określić:

amplitudę drgań A;

okres drgań T;

częstotliwość drgań f;

prędkość kątową ω

prędkość liniową maksymalną v;

przyspieszenie liniowe maksymalne a.

Rozwiązanie

1. Amplituda drgań
Drgania proste (harmoniczne) - amplituda drgań harmonicznych
1. Amplituda drgań prostych - maksymalne wychylenie

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

Różnica wychyleń maksymalnych jest równa podwojonej amplitudzie drgań.

2. Okres drgań prostych
Okres drgań prostych - czas pełnego drgania
2. Okres drgań prostych - czas pełnego drgania

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

3. Częstotliwość drgań prostych
Częstotliwość drgań prostych - ilość pełnych drgań w ciągu sekundy
3. Częstotliwość drgań prostych - ilość pełnych drgań w ciągu sekundy

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

4. Prędkość kątowa wyrazona przez zależność od częstotliwości drgań
Prędkość kątowa drgań prostych wyrażona w zależności od częstotliwości drgań
4. Prędkość kątowa drgań prostych

lub Prędkość kątowa wyrażona przez zależność od okresu drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

5. Prędkość kątowa wyrazona przez zależność od okresu drgań
Prędkość kątowa drgań prostych wyrażona w zależności od okresu drgań
5. Prędkość kątowa drgań prostych wyrażona w zależności od okresu drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

6. Prędkość liniowa maksymalna
Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zalezości od prędkości kątowej drgań
6. Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od prędkości kątowej drgań

lub Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od częstotliwości i amplitudy drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

7. Przyspieszenie liniowe maksymalne
Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od prędkości liniowej maksymalnej drgań
7. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od prędkości liniowej maksymalnej drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

lub Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od częstotliwości i prędkości liniowej maksymalnej drgań

8. Prędkość liniowa maksymalna
Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od częstotliwości i ampilitudy drgań
8. Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od częstotliwości i amplitudy drgań

lub Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od okresu drgań i amplitudy drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

9. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od częstotliwości i prędkości liniowej maksymalnej drgań

Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od częstotliwości i prędkości liniowej maksymalnej  drgań
9. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od częstotliwości i prędkości liniowej maksymalnej drgań

lub Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i prędkości liniowej maksymalnej drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

10. Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od okresu drgań i amplitudy drgań

Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od okresu drgań i ampilitudy drgań
10. Prędkość liniowa maksymalna drgań prostych wyrażona w zależności od okresu drgań i ampilitudy drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

11. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i prędkości liniowej maksymalnej drgań

Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i ampilitudy drgań
11. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i prędkości liniowej maksymalnej drgań

lub Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i amplitudy drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

12. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i ampilitudy drgań

Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i ampilitudy drgań
12. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od okresu drgań i amplitudy drgań

lub Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od prędkości kątowej drgań i amplitudy drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

13. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od prędkości kątowej drgań i amplitudy drgań

Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od prędkości kątowej drgań i ampilitudy drgań
13. Przyspieszenie liniowe maksymalne drgań prostych wyrażone w zależności od prędkości kątowej drgań i amplitudy drgań

Powrót do treści zadania

Powrót do drgania - spis

Siła elektrodynamiczna

Wzory z fizyki

Spadek swobodny ciał

Strona główna

Ruch

Siły

Energia

Prąd

Atom

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Siła elektrodynamiczna

Zadanie 244

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?

W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.
Jaka siła działa na ciało m1?Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?