Strona główna

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu inaczej geometrią ruchu bez wyjaśniania przyczyn

Zadanie

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem rzeki t1=10 minut, a pod prąd rzeki t2=15 minut

Obliczyć prędkość u prądu rzeki i prędkość vw łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).

Rozwiązanie zadania 284. Względność prędkości

Jednym z podstawowych działów fizyki jest mechanika.

Mechanika zajmuje się ruchem ciał i warunkami ruchu lub spoczynku ciał i układów ciał.

W mechanice wyróżnić można kinematykę, dynamikę i statykę.

014. Mechanika. Kinematyka. Dynamika.

Zadanie

Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny (prosty).
Największe wychylenie ciała ma wartość A=5cm.
Ciało wykonuje jedno pełne drganie w ciągu czasu T=0,2s.
W chwili początkowej wychylenie ciała wynosiło x0=0.
Obliczyć:
częstotliwość drgań;

częstość kątową;

maksymalną prędkość;

maksymalne przyspieszenie.

Podać zależności
dla dowolnej chwili czasu t:
położenia ciała x;
prędkości ciała v;
przyspieszenia ciała a.
328. Kinematyka. Ruch drgający. Oscylator harmoniczny

Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu. Prędkość ruchu po okręgu. Przyspieszenie w ruchu po okręgu. Zastosowania własności ruchu po okręgu.
309. Zastosowania własności ruchu po okręgu

Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu. Prędkość kątowa w ruchu po okręgu.
327. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Zadanie 23

Statek przepłynął trasę s1, z prędkością v1, trasę s2 z prędkością v2 i trasę s3 z prędkością v3.
Obliczyć:
1) średnią prędkość statku na całej trasie;
czas, w jakim statek przepłynął cała trasę;
czas potrzebny na przebycie każdego odcinka trasy;
2) z jaką prędkością powinien płynąć statek na trzecim odcinku trasy, aby średnia prędkość na całej drodze wyniosła 7km/h.
023. Kinematyka. PRĘDKO¦Ć ¦REDNIA

Zadanie

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekund (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę s=20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.
Obliczyć:
a) prędkość ciała w chwili t=3s;
b) przyspieszenie ciała w tym ruchu.
545. Kinematyka. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 22

Ciało zostało rzucone pod kątem α=30 stopni do powierzchni Ziemi.
Prędkość w chwili rzutu ma wartość v=10m/s.
Obliczyć:
1) początkową prędkość poziomą ciała;
2) początkową prędkość pionową ciała;
3) czas wznoszenia się ciała;
4) czas spadku ciała;
5) czas całkowitego ruchu ciała;
6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;
7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;
8) końcową prędkość ciała;
022. Kinematyka. Ruch prostoliniowy - względność ruchu

Zadanie 286

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20km/h, a pod prąd z prędkością 12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20km/h, a pod prąd z prędkością 12km/h.
286. Kinematyka. Względność ruchu, względność prędkości ruchu

Zadanie

Z lufy sztucera o długości l=64cm wylatuje pocisk uzyskując prędkość v=600 m/s.
1) Jak długi czas t pocisk poruszał się w lufie?
2) Jakie było przyspieszenie a pocisku?
Teoria ruchu jednostajnie przyspieszonego
140. Kinematyka. Ruch przyspieszony

Zadanie

Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v1 na północ przez czas t1, a następnie przez inny czas t2 na wschód ze stałą prędkością v2.
Obliczyć
a) drogę statku;
b) średnią szybkość statku;
c) przemieszczenie statku;
d) średnią prędkość statku.
160. Kinematyka. Ruch płaski

Zadanie

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej s=32,0km.
Cały przejazd zajął mu czas t=2 godziny i 10 minut.
Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?
201. kinematyka. Szybkość średnia

Zadanie

Samochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut.
Jak długą trasę przebył samochód?
202. Szybkość średnia

Zadanie

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej 32,0km. (zapis ten oznacza, że drogę zmierzyliśmy z dokładnością do 0,1km czyli 100m). Cały przejazd zajął mu 2 godziny i 10 minut (w domyśle czas ruchu zmierzony został z dokładnością do 1 minuty).
205. Szybkość średnia

Zadanie

Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w tę samą stronę.
Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyprzedzenie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotywy z ostatnim wagonem - do momentu zrównania się ostatniego wagonu pociągu osobowego z lokomotywą pociągu towarowego?
Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.
230. Względność ruchu

Zadanie

Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w przeciwne strony.
Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyminięcie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotyw - do momentu zrównania się ostatnich wagonów obu pociągów?
Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.
231. Względność ruchu

Zadanie 232

Z dwu miast odległych od siebie o l w tej samej chwili wyruszają dwa pociągi.
Prędkość pierwszego pociągu wynosi v, drugiego - u.
Jaką drogę przebędzie każdy z nich do spotkania się?
Ile czasu minie od wyjazdu pociągu do spotkania się ich na trasie?
232. Względność ruchu

Zadanie 233

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością 80 km/h.
Drogę powrotną przebył z szybkością średnią 50 km/h.
Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?
233. Szybkość średnia

Zadanie 236

Szybkość łodzi względem brzegu na stojącej wodzie wynosi 3 m/s. Ta sama łódź płynie przez rzekę. Szybkość prądu rzeki względem brzegu wynosi 1 m/s.
Jak należy skierować łódź, aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu, leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu.
W jakim czasie łódź dopłynie do tego punktu?
Przyjąć szerokość rzeki 100 m.
236. Składanie ruchów

Zadanie 239

Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce i czas ruchu w desce.
239. Ruch opóźniony

Zadanie

Pocisk o grzęźnie w desce po przebyciu odległości d=5cm.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową v0=400 m/s.
Obliczyć czas ruchu pocisku w desce i przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia dotyczące ruchu pocisku.
240. Ruch opóźniony

Zadanie

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).
Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?
244. Ruch prostoliniowy

Zadanie

W kierunku Ziemi leci rakieta z szybkością 0,7c. W pewnym momencie z rakiety wystrzelono pocisk. Szybkość pocisku względem rakiety wynosi 0,7c.
Z jaką szybkością pocisk zbliża się do Ziemi?
247. Teoria względność (szczególna)

Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?
248. Ruch Ziemi wokół Słońca

Z lufy sztucera o długości 64cm=0,64m wylatuje pocisk z prędkością 600m/s.
Jak długo pocisk przelatywał przez lufę?
249. Kinematyka. Ruch prostoliniowy. Ruch przyspieszony

Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5s przejeżdża on planowo średnio drogę 80m.
Dana jest odległość miedzy miejscowościami l=180km.
251. Szybkość średnia

Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach.
Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?
252. Ruch płaski

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Chłopiec zmierzył odległość ze szkoły do domu krokami. Otrzymał wynik - n kroków.
Czas zmierzył zegarkiem i otrzymał wynik w minutach i sekundach - t.
Z jaką średnią szybkością szedł ze szkoły do domu?
253. Szybkość średnia

Rozpatrzmy ruch samochodu stale w tę samą stronę. Niech samochód w chwili początkowej stoi w wybranym punkcie - nasze zero.
Następnie samochód rusza i rozpędza się - czas zaczęliśmy mierzyć w chwili rozpoczęcia ruchu (jeszcze była prędkość zerowa).
Samochód rozpędza się przez czas t i uzyskuje szybkość (prędkość) chwilową (wskazywaną przez szybkościomierz w samochodzie) v.
Jakie było średnie przyspieszenie samochodu?
Jak obliczyć drogę samochodu w czasie rozpędzania się?
254. Przyspieszenie średnie

Biegacz biegnie z szybkością 15km/h, żółw porusza się z szybkością 1m/min.
Po jakim czasie biegacz dogoni żółwia, jeśli w chwili początkowej znajdował się 200m za nim?
Jaka drogę przebędzie w tym czasie żółw?
258. Prędkość i droga ruchu

Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Narysować wykres zależności drogi od czasu.
259. Droga ruchu

Ciało rusza z punktu 4m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.
Prędkość początkowa jest równa zero. Przyspieszenie ma zwrot dodatni osi x-ów. Czas mierzymy od chwili zero. Przyrosty czasu przyjmujemy 0,1s. Położenie będziemy wyznaczać z dokładnością do 0,1m.
260. Wykres drogi ruchu

Kierowca jadąc z Warszawy do Rzeszowa przez pierwszą połowę trasy utrzymywał prędkość 50km/h, a przez drugą połowę trasy 70km/h.
Wracając do Warszawy połowę czasu jazdy jechał z prędkością 50km/h, a drugą połowę czasu jechał z prędkością 70km/h.
Jaka była prędkość średnia jazdy z Warszawy do Rzeszowa, a jaka z Rzeszowa do Warszawy?
263. Szybkość średnia

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 17:12. W Białymstoku jest o 18:53.
W dalszą drogę do Warszawy wyrusza o 19:05.
Na dworcu Warszawa Centralna jest o 21:30.
Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami.
Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104km, z Ełku do Warszawy zaś - 288km.
1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?
2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?
3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?
4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?
264. Szybkość średnia

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 5:42, w Białymstoku jest o 7:23. W dalszą drogę do Warszawy trzeba jechać pociągiem pospiesznym, który wyrusza o 8:05. Na dworcu Warszawa Centralna jest o 10:29. Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami. Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104 km, z Ełku do Warszawy zaś - 288 km.
1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?
2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?
3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?
4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?
265. Kinematyka. Szybkość średnia

Z pojazdu kosmicznego poruszającego się z prędkością 0,60c względem układu odniesienia znajdującego się w spoczynku wystrzeliwane są cząstki w kierunku ruchu pojazdu, z prędkością równą 0,70c względem pojazdu kosmicznego.
Obliczyć prędkość cząstki względem nieruchomego układu odniesienia:
1) mierzoną w oparciu o mechanikę relatywistyczną,
2) mierzoną w oparciu o mechanikę klasyczną.
268. Relatywistyczna mechanika

Ciało porusza się po linii prostej z punktu A do punktu B, odległego o 20m, z prędkością 2,0m/s. Wracając z punktu B do punktu A miała prędkość 2,5m/s.
Obliczyć prędkość średnią i szybkość średnią w tym ruchu.
269. Prędkość i szybkość średnia

W czasie 7 sekund ciało przebyło drogę 70m a w ciągu 14 sekund - 240m.
Jaką prędkość miało to ciało podczas ruchu?
272. Prędkość i szybkość średnia

Samolot leci po linii prostej z punktu A do punktu B z prędkością średnią v=900km/h a z punktu B do punktu A (również po linii prostej) ze średnią prędkością u=1260km/h.
1. Jaka jest średnia prędkość tego samolotu na całej trasie?
2. Jaka jest średnia szybkość samolotu na całej trasie?
273. Prędkość i szybkość średnia

Zadanie

Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10m?
282. Spadek swobodny

Zadanie

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).
284. Względność prędkości

Zadanie

Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością o wartości v. Prąd rzeki ma prędkość o wartości u (względem brzegu rzeki).
Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.
290. Względność prędkości

Zadanie

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
Jaka jest wartośćv prędkości elektronu w atomie wodoru?
308. Ruch po okręgu

Zadanie

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60 cm.
Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
310. Ruch po okręgu

Zadanie

Ciało (kamień) spada swobodnie w głąb studni o głębokości 45 metrów.
Jak długo będzie trwać spadek?
Po jakim czasie usłyszymy plusk kamienia uderzającego w powierzchnię wody?
317. Kinematyka. Spadek swobodny

Zadanie

Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.
Obliczyć:
1. Czas ruchu ciała.
2. Prędkość końcową.
3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.
326. Rzut ukośny w dół

Zadanie

Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.
Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy.
Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.
Obliczyć:
* promień tarczy r;
* okres obiegu tarczy T;
* ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
* prędkość kątową tarczy.
327. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Zadanie

Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.
Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?
331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Zadanie

Znamy czas ruchu ciała na każdym z dwóch odcinków drogi i znamy każdy z tych odcinków drogi. Szybkość średnią na całym odcinku drogi obliczymy dzieląc całą drogę przez całkowity czas. Całkowitą drogę obliczamy jako sumę dróg cząstkowych i podobnie czas.
337. Szybkość średnia

Zadanie

Dla pręta ustawionego po kątem do osi x-ów trzeba "rozłożyć" go na składowe wzdłuż osi.
Najprostszy przypadek - pręt leży w płaszczyźnie XY pod kątem 45 stopni do obu osi. Wtedy składowe położeń końca pręta umocowanego w punkcie (0;0) będą miały wartość długość l0 podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 2.
339. Skrócenie relatywistyczne długości

Zadanie

Podstawowym zjawiskiem spotykanym w przyrodzie jest ruch.
Ruch czyli zmiana położenia jednego ciała względem innego ciała jest spotykany w skali porównywalnej z człowiekiem, w skali atomowej (w mikroświecie) i w skali kosmicznej.
343. Kinematyka - spis

Zadanie

Aby mówić o ruchu trzeba wybrać
układ odniesienia
i umieścić w nim
układ współrzędnych.
399. Podstawowe własności ruchu prostoliniowego jednostajnego

Zadanie

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.
Pierwszy o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasie t1 .
Drugi o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.
Obliczyć średnią szybkość samochodu
na całej trasie.
403. Jak obliczyć szybkość średnią, gdy dane są wielkości na dwu odcinki ruchu

Zadanie

Ciało poruszające się ruchem prostoliniowym jednostajnym, przebyło w ciągu pierwszej sekundy ruchu drogę s.
Obliczyć drogę jaką ciało przebyło w ciągu następnego czasu t1?
439. Ruch prostoliniowy jednostajny.

Zadanie

Samochód osobowy przejechał s1 km w ciągu t1 min, a motocykl przejechał s2 km w ciągu t2 min. Który miał większa szybkość średnią?
440. Porównywanie szybkości średniej

Zadanie

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt alfa z powierzchnią Ziemi.
Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta alfa.
474. Rzut ukośny.

Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem alfa do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową ciała.
Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?
475. Rzut ukośny.

Zadanie

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10m/s, a następnie drogę powrotną (taką samą) ze średnią szybkością 15 metrów na sekundę.
Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?
488. Szybkość średnia na trasie złożonej z dwóch odcinków

Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową v0.
Obliczyć czas t spadku ciała.
492. Kinematyka. Rzut pionowy w dół.

Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).
Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.
497. Rzut pionowy w dół

Ciało porusza się po linii prostej.
W pewnej chwili t0 znajduje się w położeniu 0.
W chwili późniejszej t1 znajduje się w położeniu x1.
W innej chwili t2>t1 znajduje się w położeniu x21.
Jakie jest przemieszczenie tego ciała?
Jaką drogę przebyło ciało w ciągu czasu t2?
498. Opis ruchu - przemieszczenie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).
Ile czasu trwał cały ruch?
Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

500. Kinematyka - rzut pionowy w górę.

Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.
Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.

Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.
Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym przez czas t3 do zatrzymania się.

Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.
503. Kinematyka punktu materialnego - ruch prostoliniowy.

Ruch to zmiana położenia jednego ciała względem innego ciała obranego za układ odniesienia.
Jak opisać ruch ciała?
Trzeba podać położenie ciała.
Do tego potrzebny jest układ współrzędnych.
Wybieramy układ prostokątny kartezjański.
501. Położenie ciała

Kinematyka - opis ruchu ciała

502. Kinematyka - opis ruchu ciała

Cząstka została rozpędzona (względem Ziemi) do prędkości bliskiej prędkości światła i równej 0,999 999 5 prędkości światła w próżni.
Jaką masę przypisze tej cząstce obserwator spoczywający względem Ziemi?
Obliczenia numeryczne wykonać dla elektronu.
515. Szczególna teoria względności STW

Obliczyć z jakiej wysokości musiałoby spaść ciało aby osiągnąć szybkość vk.

520. Spadek swobodny - obliczenie wysokości początkowej

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Jednostki prędkości i ich zamiana

506. Jednostki prędkości i ich zamiana

Obliczanie szybkości średniej na trasie złożonej z kilku odcinków.

507. Kinematyka. Szybkość średnia

Obliczyć szybkość średnią ciała, które
pierwszy odcinek drogi o długości s1 pokonało ze stałą szybkością v1
a następny odcinek drogi w ciągu czasu t2 ze stałą szybkością v2.
524. Obliczyć szybkość średnią ciała

Ciało A rusza z miejsca z przyspieszeniem a1.
Z tego samego punktu po pewnym czasie delta t rusza ciało B z przyspieszeniem a2 większym od a1.
Po jakim czasie ciało B dopędzi ciało A?
Jaką drogę pokonają oba ciała?
Jakie prędkości będą miały ciała w chwili spotkania?
544. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Dane jest położenie ciała w chwili początkowej t0 i położenie ciała w pewnej chwili późniejszej t.
Obliczyć prędkość średnią ciała.
542. Prędkość średnia

Przez rzekę o szerokości 200 metrów płynie łódka prostopadle do nurtu rzeki z prędkością 5,4
kilometra na godzinę względem wody.
Łódka dobiła do brzegu w odległości 100 metrów od prostopadłej do nurtu rzeki poprowadzonej przez punkt startu łódki.
546. Dodawanie prędkości

Przez rzekę o szerokości 225 metrów łódka przepływa w ciągu 150 sekund.
Całkowite przemieszczenie łódki wynosi 400 metrów.
Obliczyć składowe wektora prędkości łódki względem brzegu.
547. Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

Traktor jechał po prostoliniowej drodze ze stałą prędkością v1 w ciągu czasu t1, a następnie w tę samą stronę przez czas t2 ze stałą prędkością v2.
Obliczyć prędkość średnią
traktora na całej trasie.
Obliczenia wykonać dla
v1=4,5 kilometra na godzinę
v2=27 kilometrów na godzinę
t1=2 minuty
t2=3 minuty
571. Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

Na trasie z ograniczeniem prędkości v0 kilometrów na godzinę samochód przejechał odcinek drogi o długości s kilometrów w ciągu czasu t minut.
Ocenić czy była to jazda zgodnie z ograniczeniem.
W jakim czasie powinien przejechać tę trasę pojazd, by nie przekroczyć ograniczenia.
574. Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym

Dane są dwa wektory położenia ciała punktowego.
Obliczyć wektor przemieszczenia ciała.
584. Wektor przemieszczenia ciała

Znane są wektory położenia ciała punktowego w dwóch kolejnych chwilach czasu.
Obliczyć wektor przemieszczenia.
Obliczyć wartość tego wektora (długość wektora przemieszczenia).
583. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

Znane są wektory położenia ciała punktowego w dwóch kolejnych chwilach czasu.
Obliczyć wektor przemieszczenia.
Obliczyć wartość tego wektora (długość wektora przemieszczenia).
582. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

Ciało rusza ruchem jednostajnie przyspieszonym i na drodze s=200m osiąga prędkość v=108 kilometrów na godzinę.
Po jakim czasie ciało uzyskało tę prędkość i jakie było przyspieszenie tego ciała?
592. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy z zerową prędkością początkową

Ruch prostoliniowy jednostajny – wzory
Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnym
Wzór na prędkość ruchu prostoliniowego jednostajnego
Wzór na czas ruchu prostoliniowego jednostajnego
595. Ruch prostoliniowy jednostajny – wzory

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony zapisujemy korzystając z warunku a=constans
lub krócej a =const.
596. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - wzory

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.
Obliczyć:
a) prędkość v ciała w chwili t=3s;
b) przyspieszenie a ciała w tym ruchu.
545. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty