9002. Spis - zadania z dynamiki
2020-11-04 16:22

Strona główna na telefon

9002. Jak rozwiązywać zadania z dynamiki? Spis rozwiązanych zadań z dynamiki

Wersja na telefon

Grawitacyjne oddziaływanie Ziemia-Księżyc.

Obliczenie

wartości siły, z jaką oddziałują na siebie wzajemnie Ziemia i Księżyc.
3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc

Prawo powszechnej grawitacji. Pierwsza prędkość kosmiczna.

Zadanie 1

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Zadanie 2

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Zadanie 3

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

Pierwsza prędkość kosmiczna dla planet

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:
* promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;
* średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi;
* pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa v=7,9 km/s.

442. Siła grawitacji i planetoida

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:
* promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;
* średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi;
* pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa 7,9 km/s.

444. Pierwsza prędkość kosmiczna

446. Satelita geostacjonarny

Zadanie

Praca w polu grawitacyjnym jednorodnym

449. Praca mechaniczna

Druga zasada dynamiki Newtona - postać pędowa

504. Pędowa postać drugiej zasady dynamiki

Zadanie

Jaką wartość ma siła przyciągania grawitacyjnego między Ziemią a Księżycem?

2. Prawo powszechnej grawitacji

Zadanie

Jaką odległość przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36 km/h od chwili wstrzymania dopływu pary?
Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.
11. Ruch z tarciem

Zadanie

Tocząca się kulka o masie m=200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30 cm.
Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT3 N.
Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek.
44. Ruch z tarciem

Zadanie

Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły.
45. Ciężar ciała na obracającej się planecie

Zadanie

Silniki poruszającego się elektrowozu mają łączną moc P=800 kW, a ich sprawność wynosi 0,8. Siły oporu pomijamy.
46. Praca, moc, energia

Zadanie

Z działa o masie 1000 kg wystrzelono pocisk o masie 1 kg.
W chwili wylotu z lufy pocisk ma prędkość o wartości 400 metrów na sekundę.
Działo ulega odrzuceniu w przeciwną stronę niż leci pocisk.
Obliczyć szybkość odrzutu działa - szybkość chwilową w momencie, gdy pocisk opuszcza lufę.

99. Zasada zachowania pędu

Zadanie

Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka.
Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m.
Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01.
Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym.
120. Ruch z tarciem

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) 1000 kg jedzie z prędkością 108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi 300 m.
145. Ruch jednostajnie opóźniony

Zadanie

149. Ruch na równi pochyłej

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi. Przyjąć, że znana jest masa Ziemi, jej promień i stała grawitacji.
151. Przyspieszenie ziemskie

Zadanie

Obliczymy przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi czyli w różnych odległościach od środka Ziemi.
152. Przyspieszenie ziemskie

Zadanie

Jaką energię niesie wiatr?
Jaka energia mechaniczna zawarta jest w masie powietrza tworzącej wiatr?
155. Energia wiatru

Zadanie

Obliczyć natężenie pola grawitacyjnego Ziemi na dwóch wybranych wysokościach.
Porównać otrzymane wyniki.
161. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej?
162. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Do wyniesienia satelity na konkretną orbitę ważna jest różnica energii całkowitej między wartością dla orbity i wartością na powierzchni Ziemi.
169. Energia potencjalna satelity Ziemi

Zadanie

W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N.
Jaka jest objętość tego ciała?
170. Siła wyporu

Zadanie

Obliczyć energię potencjalną ciała o masie 200 kg znajdującego się powierzchni Ziemi. Przyjąć, że Ziemia i ciało mają symetrię kulistą i nie ulegają żadnym odkształceniom.
172. Energia potencjalna grawitacyjna

Zadanie

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową.
Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.
173. Rzut ukośny

Zadanie

Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?
175. Energia mechaniczna

Zadanie

Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciała rzucone z tej samej wysokości z prędkościami nachylonymi pod różnymi kątami do poziomu?
176. Dynamika. Energia mechaniczna

Zadanie

Nad naelektryzowaną dodatnio płytą zajmuje nieruchomo pozycję pyłek. Możliwe jest to wtedy, gdy jest on również naelektryzowany dodatnio.
Obliczyć wartość siły elektrycznej działającej na ten pyłek, jeśli znana jest jego masa.
178. Równoważenie się sił

Zadanie

Jaką całkowitą energię ma satelita okrążający Ziemię na orbicie kołowej o promieniu r.
Przyjąć, że Ziemia ma symetrię sferyczną i, że satelita porusza się bez oporów.
179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie

Jak wykorzystać energię potencjalną wody?
Jaki jest mechanizm gromadzenia energii przez wodę?
180. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie

Jaką maksymalną wysokość (i odległość od środka Ziemi) uzyska ciało, któremu nadano pierwszą prędkość kosmiczną, jeśli poruszać się będzie pionowo w górę?
181. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie

Jaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:
a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;
b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.
182. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie

Ważnym zagadnieniem w analizie skutków działania sił jest składanie i rozkładanie sił - na składowe działające wzdłuż wybranych osi.
183. Składanie i rozkładanie sił

Zadanie

Satelita ma masę 300 kg.
Obliczyć jego energię potencjalną na różnych wysokościach nad Ziemią od 100 km do 3000 km.
184. Energia potencjalna grawitacyjna

Zadanie

Obliczyć siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.
192. Siły grawitacyjnego oddziaływania

Zadanie

Jakie są wartości siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.
193. Siły grawitacyjnego oddziaływania

Zadanie

Siła pochodząca od silnika ma wartość F1=200 N, a ciało w układzie porusza się ze stałą prędkością, to druga siła ma również wartośćF2200 N. Obie siły działają wzdłuż jednej prostej, obie są skierowane przeciwnie i obie przyłożone są do tego samego ciała.
197. Dynamika. Pierwsza zasada dynamiki

Zadanie

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.
200. Spadek swobodny

Zadanie

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

207. Spadek swobodny

Zadanie

Dwie idealnie sprężyste kule zderzają się centralnie sprężyście.
Jaki będzie dalszy ruch kul?

208. Zderzenia sprężyste

Zadanie

Ciało spada swobodnie z wysokości H.
Jak długo trwał ruch?
Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?

210. Spadek swobodny

Zadanie

Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m.
Jak długo trwał ruch?
Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?
211. Spadek swobodny

Zadanie

Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m.
Jak długo trwał ruch?
Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?
212. Spadek swobodny

Zadanie

Wyprowadzić zależności na prędkość satelity na orbicie kołowej.
Wyprowadzić zależność na energię satelity na orbicie.
220. Satelita Ziemi - prędkość i energia

Zadanie

Czy istnieje taka konfiguracja satelity i Ziemi, by całkowite przyspieszenie satelity było równe natężeniu pola grawitacyjnego Ziemi w punkcie, w którym znajduje się satelita?
222. Satelita Ziemi - prędkość

Zadanie

Satelita o masie m okrąża Ziemię na orbicie o promieniu R i o środku okręgu w środku Ziemi.
Jak jest energia potencjalna satelity na orbicie o promieniu R, a jaka na orbicie o promieniu 4R?
Jaka była zmiana energii potencjalnej przy zmianie orbity?
Podać wzór na różnicę tej zmiany i wzór na iloraz energii na obu orbitach.
223. Ruch satelity Ziemi

Zadanie

W jednorodnym polu grawitacyjnym przy powierzchni Marsa potencjał na każde 50 m wzniesienia wzrasta w przybliżeniu o 180 J kg-1.
Oblicz natężenie pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Marsa
225. Pole grawitacyjne jednorodne

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?
Przyjąć promień Ziemi 6370 km.
225. Dynamika. Grawitacja. Pole grawitacyjne centralne

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie kołowej znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?
Przyjąć promień Ziemi 6370 km.
229. Pole grawitacyjne centralne

Zadanie

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby nitka odchyliła się od początkowego położenia o ustalony kąt?
237. Zasada zachowania energii mechanicznej

Zadanie

Ile wynosi średnia odległość Wenus od Słońca?
Jak obliczyć średnią odległość Wenus od Słońca wiedząc, że Wenus obiega Słońce w czasie T=224,7 doby?
238. Trzecie prawo Keplera

Zadanie

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
241. Ruch opóźniony

Zadanie

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
242. Ruch opóźniony

Zadanie

Pocisk o masie 10 g grzęźnie w desce po przebyciu odległości 5 cm.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością 400 m/s.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce i wartość opóźnienia.

243. Ruch opóźniony

Zadanie

Dlaczego w zagadnieniach dotyczących budowy atomu pomijamy oddziaływania grawitacyjne?
Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?

245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne

Zadanie

Wózek popchnięty został pod górkę z prędkością 10m/s. Wjechał na wysokość 4,5m.
Jaka była prędkość wózka gdy stoczył się powrotem do podnóża góry?

246. Zasada zachowania energii

Zadanie

Wózek o masie M porusza się ze stałą poziomą prędkością v. W pewnej chwili na wózek spada pionowo kamień o masie m.
Jaka będzie prędkość układu wózek-kamień?
261. Zasada zachowania pędu

Zadanie

Okres obiegu pewnej planety wokół Słońca wynosi T. Mimośród elipsy - orbity tej planety wynosi 0,02.

262. Dynamika. Grawitacja. Prawa Keplera

Zadanie

Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.
266. Ciężar ciała

Zadanie 280

Ciało o stałej masie m spoczywające do chwili t0=0s w punkcie x0 zaczęło poruszać się po linii prostej pod wpływem stałej siły F. W ciągu działania siły (w czasie t) ciało przemieściło się do punktu x.
Przyjąć, że dane są:
F – wartość siły;
t - czas ruchu ciała;
x – przemieszczenie ciała.
Obliczyć:
1) prędkość końcową ciała;
2) prędkość średnią ciała;
3) przyspieszenie ciała;
4) masę ciała;
5) końcowy pęd ciała.
Obliczenia numeryczne wykonać dla wybranych wartości wielkości.
280. Ruch pod wpływem siły

Zadanie

Ciało o stałej masie m poruszające się ze stałą prędkością do pewnej chwili t0=0 s (do punktu x0=0) jest hamowane siłą o stałym kierunku i zwrocie. W ciągu działania siły ciało przemieściło się do punktu x i zatrzymało się.
Przyjąć, że dane są:
m – masa ciała;
v0 – prędkość początkowa ciała;
x – końcowe położenie ciała ciała.
Obliczyć:
1) przyspieszenie średnie ciała;
2) prędkość średnią ciała;
3) wartość średniej siły hamującej;
4) czas hamowania;
5) zmianę pędu ciała.
283. Ruch pod wpływem siły

Zadanie

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia klocek.
Obliczyć:
- siłę zsuwającą;
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.
291. Równia pochyla

Zadanie

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek.
Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.
Obliczyć:
- siłę wypadkową działającą na klocek (nadającą przyspieszenie);
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.
Określić warunki, w których:
- ciało będzie się zsuwać (rozpocznie ruch);
- ciało będzie stale spoczywać na równi.
292. Równia pochyla

Zadanie

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1.
Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?
Obliczyć:
przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;
masę ciała.
294. Ruch pod wpływem siły

Zadanie

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?
Obliczyć:
przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;
masę ciała.
311. Druga zasada dynamiki

Zadanie

Prędkość opadania spadochroniarza rośnie ale coraz wolniej. W efekcie spadochroniarz opadający długo osiągnie pewną graniczną prędkość opadania.
313. Druga zasada dynamiki

Zadanie

Siła grawitacji na Ziemi przejawia się jako siła ciężkości nazywana inaczej ciężarem ciała. Ziemia ma ogromną masę w porównaniu do mas ciał spotykanych w życiu. Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?
316. Prawo powszechnego ciążenia

Zadanie

Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi.
332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi

Zadanie

Dla ciał o symetria sferycznej zależność jest prosta - wartość natężenia pola grawitacyjnego jest równa ilorazowi iloczynu stałej grawitacji i masy ciała wytwarzającego pole przez kwadrat odległości od środka tej masy. Zależność ta jest prawdziwa dla odległości nie mniejszych niż promień ciała.
334. Dynamika. Grawitacja. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Satelita porusza się w stałej odległości h = 200 km od powierzchni Ziemi.
Obliczyć:
* prędkość liniową satelity;
* czas obiegu (okres obiegu);
* przyspieszenie dośrodkowe.
338. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000 kg jedzie z prędkością v=108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi s=300 m.
A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).
B) Obliczyć średnią siłę hamującą.
C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.
D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.
346. Ruch opóźniony

Zadanie

Sprinter o masie 90 kg rozwinął prędkość 10 metrów na sekundę.
Jaki pęd "ma" ten sprinter?
Dokładniej byłoby zapytać - jaki jest pęd sprintera?
344. Pęd jako wielkość opisująca poruszające się ciało

Zadanie

Satelita o masie m=200 kg porusza się po orbicie kołowej na wysokości h=200 km nad Ziemią.
Jaka jest całkowita energia mechaniczna Emech satelity?
Jaka jest energia kinetyczna Ekin satelity?
Jaka jest prędkość liniowa v satelity?
Jaki jest czas obiegu (okres obiegu) T satelity wokół Ziemi?
353. Satelita Ziemi - ruch pod wpływem pola grawitacyjnego centralnego

Zadanie

Hipotetyczne ciało niebieskie porusza się w odległości 100 jednostek astronomicznych od Słońca po orbicie kołowej.
Korzystając z prawa Keplera obliczyć prędkość vtego ciała oraz czas obiegu T wokół Słońca.
354. Prawa Keplera

Zadanie

Lufa karabinu ma długość 400 mm. Pocisk wylatuje z lufy z prędkością 800 m/s.
Jakie było średnie przyspieszenie pocisku w lufie?
Jak długo pocisk poruszał się w lufie?
355. Przyspieszenie pocisku w lufie

Zadanie

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.
Obliczyć:
a) siłę powodującą zmniejszenie tej prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
c) czas, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).
370. Siła powodująca zmniejszenie prędkości

Zadanie

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.
Obliczyć korzystając z pędowej postaci drugiej zasady dynamiki:
a) siłę powodującą zmniejszenie tej prędkości.;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
c) czas, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).
371. Pędowa postać drugiej zasady dynamiki

Zadanie

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Na ciało to działa zewnętrzna siła wzdłuż kierunku ruchy oraz siła tarcia. Współczynnik tarcia między ciałem a podłożem jest stały i równy f.
Obliczyć:
a) siłę powodującą zmianę prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
372. Przykład zastosowania drugiej zasady dynamiki

Zadanie

Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała.
375. Dynamika. Energia kinetyczna. Jednostki energii

Zadanie

Obliczyć masę Ziemi znając przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne), promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
Wykorzystać obliczoną masę do oszacowania średniej gęstości materii tworzącej Ziemię.
379. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie ziemskie (natężenie pola grawitacyjnego Ziemi) w odległości r od środka Ziemi (gdy r jest większe od promienia Ziemi) znając masę Ziemi, promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
380. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Jaka jest wartość natężenia pola grawitacyjnego Ziemi na wysokości 10 km nad jej powierzchnią?
383. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?
384. Satelita Ziemi

Zadanie

Samochód porusza się prostą drogą ze stałą prędkością. Silnik samochodu pracuje z mocą 60kW. Samochód ten w ciągu 50 sekund przebył drogę 0,900km.
Jaka jest wartość siły napędzającej ten samochód?
387. Zastosowanie pojęcia mocy do obliczenia siły

Zadanie

Maksymalna masa windy z pasażerami wynosi 2000 kg.
Moc silnika windy wynosi 60 kW.
Winda kursuje z parteru na 20-te piętro czyli pokonuje wysokość około 70 m.
Ile, co najmniej, czasu będzie trwała "podróż" bez zatrzymania się?
388. Jak obliczyć czas ruchu windy w przypadku idealnym?

Zadanie

Piłka o masie m uderza w ścianę i odbija się od niej sprężyście.
Szybkość piłki przed i po odbiciu wynosi v.
a) Narysować wektor pędu piłki przed zderzeniem ze ścianą.
b) Obliczyć wartość wektora pędu piłki przed zderzeniem ze ścianą.
c) Narysować wektor pędu piłki po zderzeniu ze ścianą.
d) Obliczyć wartość wektora pędu piłki po zderzeniu ze ścianą.
e) Narysować wektor zmiany pędu piłki.
f) Obliczyć wartość wektora zmiany pędu.
g) Jaki jest kierunek siły, którą ściana działa na piłkę?
h) Jaki jest zwrot siły, którą ściana działa na piłkę?
i) Co jest potrzebne do obliczenia siły, z jaką ściana działała na piłkę.
392. Piłka odbija się sprężyście od ściany - co można powiedzieć o pędzie piłki?

Zadanie

Ciało poruszaj±ce się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością o wartości v0 zaczęło hamować pod wpływem stałej siły tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego ciała o podłoże wynosi f.
Jaką drogę ciało przebyło od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania się?
393. Ruch z tarciem

Zadanie

Ciągnik przesuwa skrzynię o masie m na odległość s po poziomej drodze.
Współczynnik tarcia kinetycznego między skrzynią a podłożem wynosi f.
Obliczyć poziomą zewnętrzną siłę przyłożoną do skrzyni poruszającej się ruchem jednostajnym.
420. Dynamika ruchu ciała w obecności siły tarcia

Zadanie

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt a?
424. Wykorzystanie własności wahadła matematycznego

Zadanie

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia a.
Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.
Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) – powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
Obliczyć wartość siły zewnętrznej, która powodowała ten ruch.
426. Jakie siły występują, gdy ciało porusza się po równi pochyłej?

Zadanie

Metalową kulę o promieniu R wydrążono w wewnątrz, tworząc współśrodkową pustą kulę o promieniu r.
Po wrzuceniu do cieczy kula pływa zanurzona do połowy.
Obliczyć promień wydrążenia r.
435. Zadanie z hydrostatyki

Zadanie

Ciało jest wciągane w górę siłą F=100N ruchem jednostajnym.
Wysokość na jaką ciało zostało podniesione równa jest h=5m.
Czas wciągania ciała wyniósł t=10s.
Z jaką mocą pracował podnośnik?
Zakładamy brak sił oporu ruchu i sił tarcia.
436. Obliczanie mocy urządzenia

Zadanie

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.
Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła eta?
Znane jest ciepło spalania benzyny c.
455. Średnia moc silnika samochodu

Zadanie

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.
Jaka była średnia wartość siły oporu Fop, jeśli sprawność samochodu wynosiła eta?
Znane jest ciepło spalania benzyny c.
Średnia moc silnika samochodu

Zadanie

Wyprowadzić zależność na energię potencjalną grawitacyjną ciała znajdującego się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonej wartości h.
Energia w polu grawitacyjnym centralnym.

Zadanie

Ciało m masie m2 uderza z prędkością v0 w nieruchome ciało o masie m1 przymocowane do sprężyny o stałej sprężystości k.
Jakie będzie maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi (skrócenie sprężyny)?
Sprężystość ciał

Zadanie

Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.
Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.
Wyprowadzić odpowiednią zależność.
Obliczenia wykonać dla
cieczy o gęstości 1000 kilogramów na metr sześcienny
ciała o gęstości 800 kilogramów na metr sześcienny
Prawo Archimedesa

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.
Wykorzystać dane dostępne w tablicach.
Przyspieszenie spadku swobodnego na Księżycu

Zadanie

Do cienkiej, nieważkiej belki o długości l przyłożono na końcach siły F1 i F2.
Obie siły są skierowane pionowo w dół.
W jakim punkcie podparta (lub zawieszona) jest belka, jeżeli jest ona w równowadze?
Jaką siłą działa układ na miejsce zamocowania zawieszenia?
Dźwignia dwustronna

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma siła ostałej wartości F.
Jaką drogę przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?
Druga zasada dynamiki Newtona

Zadanie

Cząstka została rozpędzona (względem Ziemi) do prędkości bliskiej prędkości światła i równej 0,999 999 5 prędkości światła w próżni.
Jaką masę przypisze tej cząstce obserwator spoczywający względem Ziemi?
Obliczenia numeryczne wykonać dla elektronu.

Szczególna teoria względności STW

Obliczenie masy planety i średniej gęstości planety, gdy znamy przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni ciała niebieskiego i jej rozmiary (promień).

ATOM

Mechanika

OPTYKA

9005. Grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Prawo powszechnego ciążenia - zastosowanie

Zadanie

Ciało o masie 5 kg wykonane z żelaza zanurzono do wody.
Jakie będzie wskazanie siłomierza?
O ile będzie mniejszy ciężar ciała w wodzie niż w powietrzu?
Prawo Archimedesa

Zadanie

W spoczywającą kulę o masie m2 uderza kula o masie m1.
Przed zderzeniem kula m1 poruszała się z prędkością v1.
Zderzenie jest centralne i całkowicie sprężyste.
Obliczyć prędkości kul po zderzeniu.

Zasada zachowania pędu. Zasada zachowania energii mechanicznej.

Zadanie

Z karabinu o masie M wylatuje pocisk o masie m z prędkością v.
Z jaką prędkością u porusza się karabin w chwili wylotu pocisku?

Zasada zachowania pędu układu izolowanego

Zadanie

Na trasie z ograniczeniem prędkości v0 kilometrów na godzinę samochód przejechał odcinek drogi o długości s kilometrów w ciągu czasu t minut.
Ocenić czy była to jazda zgodnie z ograniczeniem.
W jakim czasie powinien przejechać tę trasę pojazd, by nie przekroczyć ograniczenia.
574. Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym

Zadanie

Energia potencjalna grawitacyjna ciała pierwszego jest k razy większa od energii potencjalnej ciała drugiego.
Masa ciała pierwszego jest p razy większa od masy ciał drugiego.
Ile razy wysokość, na której znajduje się ciało pierwsze, jest większa od wysokości na której znajduje się ciało drugie?

593. Energia potencjalna ciężkości w jednorodnym polu grawitacyjnym

Zadanie

Pewną metodą mnemotechniczną pomagającą zapamiętać wzory i dobrać odpowiednią postać jest metoda TRÓJKĄTA

594. Druga zasada dynamiki Newtona w wersji skalarnej i jej zastosowanie

Zadanie

Drewniany sześcian o krawędzi a i o gęstości ρ z zamocowanym ciężarkiem stalowym pływa całkowicie zanurzony w wodzie.
Jaka masę ma ciężarek?
600. Prawo Archimedesa

Zadanie

Ciało o masie m spada swobodnie z wysokości H i uderza w cienki pal umieszczony pionowo w gruncie.
W wyniku uderzenia gwóźdź zagłębia się. Znamy siłę F oporów ruchu w gruncie.
Na jaką głębokość d przesunie się początek gwoździa w porównaniu z położeniem pierwotnym?

843. Energia mechaniczna

Zadanie

Samochód o całkowitej masie m rusza z miejsca i w ciągu czas t poruszając się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym przebywa drogę s.
Jaka jest potrzebna moc P silnika do rozpędzenia samochodu?
Uwaga: Pomijamy opory ruchu.
więcej

842. Praca mechaniczna

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA,

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

9201. Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

9000. Mechanika,

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

ATOM

Mechanika

9200. Optyka

grawitacja

9601. Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

Ruch po okręgu

9002. Dynamika