9003. Kinematyka - ruch po okręgu - spis zadań
2020-11-04 16:14

Strona główna

Ruch po okręgu, kinematyka, opis ruchu, geometria ruchu, prędkość ruchu, przyspieszenie dośrodkowe, prędkość liniowa, prędkość kątowa, okres ruchu, częstotliwość,

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Kinematyka - ruch po okręgu

Ruch jest tak powszechnym zjawiskiem fizycznym, że wiele jego cech przyjmujemy intuicyjnie.

Intuicja często jednak zawodzi w praktycznych rozwiązań zadań.

Mechanika jest działem nauki zajmującym się ruchem ciał i przyczynami zmian ruchu.

Każda zmiana ruchu oznacza, że występuje w tym ruchu przyspieszenie.
Przykładem takiego ruchu jest ruch jednostajny po okręgu.

W ruchu tym wartość prędkości i promień mają stałą wartość.

Przykład zadania - ruch jednostajny po okręgu

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu? Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?

310. Okres obiegu koła samochodu poruszającego się ze stałą prędkością

Kinematyka jest działem mechaniki zajmującym się opisem ruchu bez wyjaśniania przyczyn uchu.

Ruch po okręgu to ruch, którego torem jest okrąg.
Prędkość ruchu po okręgu w ruchu tym ciągle zmienia się kierunek prędkości.
Przyspieszenie w ruchu po okręgu - miarą zmiany kierunku prędkości jest przyspieszenie dośrodkowe

Przykład zadania

Zastosowania własności ruchu po okręgu.
309. Kinematyka. Zastosowania własności ruchu po okręgu

Przykład zadania

Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi. Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy.

Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s

Obliczyć:
- promień tarczy r;
- okres obiegu tarczy T;
- ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
- prędkość kątową É (omega) tarczy.

327. Kinematyka. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Ruch po okręgu i ruch po prostej dają możliwość analizowania każdego ruchu jako złożenia tych dwóch ruchów.

Przykład zadania

Własności ruchu po okręgu można wykorzystać do obliczenia odległości Ziemi od Słońca.

Potrzebna jest do tego znajomość prędkości vruchu Ziemi względem Słońca i czas obiegu Ziemi wokół Słońca (czyli rok ziemski).
Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?
248. Kinematyka. Ruch Ziemi wokół Słońca

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.

Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?
308. Kinematyka. Ruch po okręgu

Przykład zadania

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54km na godzinę.
Promień kół wynosi 60cm.
Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
310. Kinematyka. Ruch po okręgu

Przykład zadania

Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.
Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w odległości o d cm bliżej środka tarczy.
Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.
Obliczyć:
* promień tarczy r;
* okres obiegu tarczyT;
* ilość obiegów tarczy w ciągu sekundyf;
* prędkość kątową tarczy.
327. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Przykład zadania

Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.

Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T.

Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja?
Co jaki czas występują opozycje?
331. Kinematyka. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty