Strona główna   Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Spisy zadań Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej

Jak wykorzystać zasadę zachowania energii w zadaniach?

Wersja na komputer

Energia

Energia jest jednym z najważniejszych pojęć fizyki.

Energia potencjalna grawitacyjna i energia kinetyczna płynącej wody
180. Energia wody

Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa -13,61eV=-13,61 elektronowoltów obliczyć energię elektronu znajdującego się na dalszych orbitach czyli w stanie wzbudzonym.
430. Atom wodoru według Bohra. Energia atomu wodoru.

Emitowany foton ma energię równą różnicy energii między poszczególnymi stanami.
Elektron przechodzący z orbity drugiej na pierwszą ma energię równą różnicy energii elektronu na orbicie drugiej i energii na orbicie pierwszej.
431. Model atomu wodoru. Energia emitowana przez atom Energia pochłaniana przez atom.

Dla rzeczywistych ciał stałych i ciekłych możemy łatwo obliczyć zmianę energii wewnętrznej gdy:
1) ciało jest ogrzewane i rośnie jego temperatura bez zmiany stanu skupienia;
2) ciało jest ogrzewane i następuje zmiana stanu skupienia ciała (ciało jest ogrzane do temperatury, w której nastąpi badana zmiana stanu skupienia).

216. Energia wewnętrzna ciała w procesie topnienia

176. Energia mechaniczna

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii

175. Energia mechaniczna

179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym niejednorodnym

133. Gaz doskonały - energia wewnętrzna

184. Energia potencjalna grawitacyjna

169. Energia potencjalna satelity Ziemi
182. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna

172. Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał.

124. Energia Słońca - zadania


Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki
 • 1074_slownik_g
 • 1074_slownik_s
 • 1074_slownik_l

  Spisy rozwiązanych zadań

  Kilka linków z historii


  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia,    Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,   Elektromagnetyzm,