9011. Rzuty - spis zadań i rozwiązań
2020-10-24 13:25

Strona główna na telefon

9011. Rzuty - spis zadań i rozwiązań

Mechanika jest działem nauki zajmującym się ruchem ciał i przyczynami zmian ruchu.

Zadanie

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową v0.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt α (alfa) z powierzchnią Ziemi.
Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta α (alfa).
474. Rzut ukośny.

Kinematyka jest działem mechaniki zajmującym się opisem ruchu bez wyjaśniania przyczyn zmian ruchu.

Dynamika - zajmuje się przyczynami zmian ruchu:

- rozpędzanie się ciał

- hamowanie ruchu ciał

- zmiana kierunku ruchu ciał

Rzuty to ruch ciał w jednorodnym polu grawitacyjnej bez udziału innych sił.

ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rzuty

Zadanie

Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

Obliczyć:

1. Czas t ruchu ciała.

2. Prędkość v końcową.

3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.

326. Rzut ukośny w dół

Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę pod kątem do poziomu Ziemi.

Zakładając, że pole grawitacyjne jest stałe (jednorodne), obliczyć:

1. Czas wznoszenia się ciała.

2. Czas spadku ciała.

3. Całkowity czas ruchu.

4. Maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się ciało.

5. Maksymalny zasięg rzutu.

6. Prędkość (wartość) w chwili upadku na powierzchnię Ziemi.

Wyprowadzić zależności (wzory) na wymienione wyżej wielkości i dla:

7. Prędkości poziomej w dowolnej chwili ruchu.

8. Prędkości pionowej w dowolnej chwili ruchu.

9. Prędkości całkowitej w dowolnej chwili ruchu.

10. Położenia ciała w dowolnej chwili ruchu.

11. Toru ruchu.

Więcej

29. Rzut ukośny w górę

Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem alfa do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową ciała.

Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?

Więcej
475. Rzut ukośny.

Zadanie

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową v0.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt alfa z powierzchnią Ziemi.

Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.

Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta alfa.

Więcej

474. Rzut ukośny.

Zadanie

Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).

Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.

Więcej

497. Rzut pionowy w dół

Zadanie

Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową v0.

Obliczyć czas t spadku ciała.

Więcej

492. Rzut pionowy w dół.

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Zadanie

Kinematyka - rzut ukośny

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową.
Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.

Więcej

173. Kinematyka - rzut ukośny

9700. ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).

Ile czasu t trwał cały ruch?

Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

Więcej

500. Kinematyka - rzut pionowy w górę.

Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi.

Prędkość w chwili rzutu ma wartość v=10m/s.

Obliczyć:

1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x;

2) początkową prędkość pionową ciała;

3) czas wznoszenia się ciała;

4) czas spadku ciała;

5) czas całkowitego ruchu ciała;

6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;

7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;

8) końcową prędkość ciała;

Więcej

22. Kinematyka - rzuty

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?