9012. Ruch z tarciem
2020-10-21 18:59

Strona na telefon

Zadanie - ruch z tarciem

Jaką odległość s przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36 km/h od chwili wstrzymania dopływu pary?

Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 44

Tocząca się kulka o masie m=200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT=3N.

Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek.

Rozwiązanie zadania

Zadanie - ruch jednostajny z tarciem

Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka.

Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m.

Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01.

Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 292

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek.

Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.

Obliczyć:
- siłę wypadkową działającą na klocek (nadającą przyspieszenie);
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.

Określić warunki, w których:
- ciało będzie się zsuwać (rozpocznie ruch);
- ciało będzie stale spoczywać na równi.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 393

Ciało poruszaj±ce się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością o wartości v0 zaczęło hamować pod wpływem stałej siły tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego ciała o podłoże wynosi f.

Jaką drogę ciało przebyło od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania się?

Obliczenia wykonać
- dla prędkości początkowej 72 kilometrów na godzinę (20 metrów na sekundę) oraz
- dla współczynnika tarcia kinetycznego (ciał przesuwających się względem siebie) – 0,1.


Rozwiązanie zadania

Zadanie

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Na ciało to działa zewnętrzna siła wzdłuż kierunku ruchy oraz siła tarcia. Współczynnik tarcia między ciałem a podłożem jest stały i równy f.

Obliczyć:
a) siłę powodującą zmianę prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α (alfa).

Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.

Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) – powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.

Obliczyć wartość siły zewnętrznej, która powodowała ten ruch.

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Jaką drogę przebędzie łyżwiarz rozpędzony do prędkości v0=10m/s dzięki posiadanej energii kinetycznej, jeśli współczynnik tarcia kinematycznego (dynamicznego) łyżew o lód jest równy f=0,1

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000 kg jedzie z prędkością v=108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi s=300 m.

A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).

B) Obliczyć średnią siłę hamującą.

C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.

D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?