9013. Szybkość średnia – spis rozwiązanych zadań
2020-10-21 18:46

Strona na telefon

Zadanie 201 - ruch jednowymiarowy

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej s=32,0km. Cały przejazd zajął mu czas t=2 godziny i 10 minut.

Jaka była średnia szybkość vśr rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?

Rozwiązanie zadania

Zadanie 233

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h.

Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość vśr samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Rozwiązanie zadania

Zadanie 205 - ruch jednowymiarowy

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej s=32,0 km (zapis ten oznacza, że drogę zmierzyliśmy z dokładnością do 0,1 km czyli 100 m). Cały przejazd zajął mu czas t=2 godziny i 10 minut (w domyśle czas ruchu zmierzony został z dokładnością do 1 minuty). Jaka była średnia szybkość vśr rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?

Rozwiązanie zadania

Zadanie 205

Rowerzysta w trakcie swojej wycieczki zrobił krótką przerwę – na zorientowanie się w trasie dalszej jazdy. Nastąpiło to po przejechaniu 17,0 km. Pozostałą trasę przebył w czasie 1 godziny (z jaką dokładnością podany jest czas? – przyjmiemy dalej, że z taką samą jak w przykładzie pierwszym). Z jaką średnią szybkością (w metrach na sekundę) poruszał się on na tym odcinku?

Rozwiązanie zadania

Zadanie 205

Jaka jest szybkość średnia rowerzysty na drugim odcinku trasy?

Drugi odcinek ma długość 15,0 km, cała trasa równa była 32,0 km, rowerzysta przejechał już 17,0 km. Czas jazdy wyniósł 1 godzinę, czyli 60 min = 3600 sekund.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 337

Znamy czas ruchu ciała na każdym z dwóch odcinków drogi i znamy każdy z tych odcinków drogi. Szybkość średnią na całym odcinku drogi obliczymy dzieląc całą drogę przez całkowity czas. Całkowitą drogę obliczamy jako sumę dróg cząstkowych i podobnie czas.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 337

Znamy szybkości średnie na każdym z odcinków i czas ruchu na każdym z tych odcinków. Wtedy trzeba zmodyfikować trochę otrzymany wzór.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 337

znana jest droga i czas ruchu dla pierwszego odcinka, a dla drugiego znana jest droga i średnia szybkość. Modyfikacja wzoru jest również prosta.

Rozwiązanie zadania

znane są długości obu odcinków drogi i szybkości średnie na tych odcinkach. Nadal wystarczy prosta modyfikacja podstawowego wzoru.

Rozwiązanie zadania

znana jest szybkość średnia na każdym odcinku, szybkość średnia na całej trasie i czas ruchu na drugim odcinku. Szukany jest czas ruchu na pierwszym odcinku trasy. Wzór trzeba przekształcić i wyliczyć pozostałe wielkości.

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Traktor jechał po prostoliniowej drodze ze stałą prędkością v1 w ciągu czasu t1, a następnie w tę samą stronę przez czas t2 ze stałą prędkością v2.

Obliczyć prędkość średnią traktora na całej trasie.

Obliczenia wykonać dla
v1=4,5 kilometra na godzinę
v2=27 kilometrów na godzinę
t1=2 minuty
t2=3 minuty

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Obliczyć szybkość średnią ciała, które pierwszy odcinek drogi o długości s1 pokonało ze stałą szybkością v1 a następny odcinek drogi w ciągu czasu t2 ze stałą szybkością v2.

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 17:12. W Białymstoku jest o 18:53.

W dalszą drogę do Warszawy wyrusza o 19:05.

Na dworcu Warszawa Centralna jest o 21:30.

Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami.

Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104 km, z Ełku do Warszawy zaś - 288 km.

1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?

2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?

3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?

4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?

Rozwiązanie zadania

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10m/s, a następnie drogę
powrotną (taką samą) ze średnią szybkością v2=15 metrów na sekundę.

Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?

Rozwiązanie zadania

Samochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut.

Jak długą trasę przebył samochód?

Rozwiązanie zadania

Trasę o długości 54,0km samochód pokonał ze średnią szybkością 72km/h.

W jakim czasie samochód przebył cała trasę?

Rozwiązanie zadania

Szybkość dźwięku w powietrzu równa jest około 330m/s.

Jak daleko było wyładowanie atmosferyczne, jeśli czas jaki upłynął od chwili zobaczenia błyskawicy do momentu usłyszenia grzmotu równy był 5 s?

Rozwiązanie zadania

Samoloty myśliwskie mogą latać z szybkością równą szybkości dźwięku.

Jak daleko przeleci ten samolot w ciągu 2 minut?

Rozwiązanie zadania

Pociąg pospieszny jechał ze średnią szybkością 108km/h w ciągu 2 godzin.

Jak długą trasę pokonał ten pociąg?

Rozwiązanie zadania

Pociąg osobowy jechał ze średnią szybkością 54km/h w ciągu 3 godzin 8 minut.

Jak długą trasę pokonał ten pociąg?

Rozwiązanie zadania

Kolarz jechał ze średnią szybkością 38,6km/h w ciągu 5 godzin 15 minut 34 sekund

Jak długą trasę pokonał ten kolarz?

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.

Pierwszy odcinek - o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasie t1.

Drugi odcinek - o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.

Obliczyć średnią szybkość samochodu na całej trasie.

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 5:42, w Białymstoku jest o 7:23. W dalszą drogę do Warszawy trzeba jechać pociągiem pospiesznym, który wyrusza o 8:05. Na dworcu Warszawa Centralna jest o 10:29. Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami. Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104 km, z Ełku do Warszawy zaś - 288 km.

1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?

2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?

3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?

4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Na trasie z ograniczeniem prędkości v0 kilometrów na godzinę samochód przejechał odcinek drogi o długości s kilometrów w ciągu czasu t minut.

Ocenić czy była to jazda zgodnie z ograniczeniem.

W jakim czasie powinien przejechać tę trasę pojazd, by nie przekroczyć ograniczenia.

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5 s przejeżdża on planowo średnio drogę 80 m.

Dana jest odległość miedzy miejscowościami l = 180 km.

Rozwiązanie zadania

Samolot leci po linii prostej z punktu A do punktu B z prędkością średnią v = 900 km/h a z punktu B do punktu A (również po linii prostej) ze średnią prędkością u = 1260 km/h.

1. Jaka jest średnia prędkość tego samolotu na całej trasie?

2. Jaka jest średnia szybkość samolotu na całej trasie?

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Dane jest położenie ciała w chwili początkowej t0 i położenie ciała w pewnej chwili późniejszej t.

Obliczyć prędkość średnią ciała.

Rozwiązanie zadania

W czasie 7 sekund ciało przebyło drogę 70 m a w ciągu 14 sekund 240 m.

Jaką prędkość miało to ciało podczas ruchu?

Rozwiązanie zadania

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym

Chłopiec zmierzył odległość ze szkoły do domu krokami. Otrzymał wynik - n kroków.

Czas zmierzył zegarkiem i otrzymał wynik w minutach i sekundach - t.

Z jaką średnią szybkością szedł ze szkoły do domu?

W domu (lub w szkole) musiał zmierzyć długość jednego kroku (lub k kroków). Otrzymał dla kroków odległość - d metrów.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 269

Ciało porusza się po linii prostej z punktu A do punktu B, odległego o 20 m, z prędkością 2,0 m/s. Wracając z punktu B do punktu A miała prędkość 2,5 m/s.

Obliczyć prędkość średnią i szybkość średnią w tym ruchu.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 205

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej 32,0 km. Cały przejazd zajął mu 2 godziny i 10 minut. Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?

Rozwiązanie zadania

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?