9014. Mechanika - spis rozwiązanych zadań
2020-09-07 12:33

Strona główna na Strona główna

Spisy zadań Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Najczęstszym zjawiskiem fizycznym jest ruch ciał.
Opisem ruchu i wyjaśnianiem własności ruchu zajmuje się mechanika.

Spis zadań z kinematyki - opisu ruchu  432. Strony z zadaniami z kinematyki

Mechanika to podstawa całej fizyki.
W jakich jednostkach podajemy prędkość ciał?
Jak można przejść od jednej jednostki do innej?
506. Jednostki prędkości i ich zamiana

446. Zadanie - dynamika, grawitacja

Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Oznacza to, że obieg satelity wokół środka Ziemi trwa tyle samo co obrót Ziemi wokół osi. Mamy więc czas obiegu równy, w przybliżeniu, 24 godziny.
Jaki jest promień orbity satelity geostacjonarnego? Rozwiązanie zadania
Satelita geostacjonarny

Mechanika zajmuje się
ruchem ciał
przyczynami zmian ruchu
warunkami spoczynku ciał i układów ciał.

Mechanikę dzielimy na następujące działy:
kinematyka, czyli opis ruchu
statyka przypadki, gdy ciało pozostaje w równowadze statycznej przy działających na nie siłach
dynamika czyli zasady opisujące przyczyny zmian ruchu

Kinematykę można podzielić na
kinematykę punktu materialnego
kinematykę bryły sztywnej.

Mechanika jest jednym z podstawowych działów fizyki. Kinematyka jest działem mechaniki.
Kinematyka zajmuje się opisem ruchu bez wyjaśniania przyczyn zmian ruchu.

286. Zadanie - kinematyka

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość łódki względem wody vw (na "stojącej" wodzie).
286. Kinematyka. Względność ruchu, względność prędkości ruchu

309. Zadanie - ruch po okręgu

Ruch po okręgu. Prędkość ruchu po okręgu. Przyspieszenie w ruchu po okręgu. Zastosowania własności ruchu po okręgu.
309. Zastosowania własności ruchu po okręgu

14. Zadanie - dynamika

Dynamika jest działem mechaniki umożliwiającym wytłumaczenie dlaczego ruch ciała jest zmienny lub dlaczego jest stały.
14. Mechanika. Kinematyka. Dynamika.

328. Zadanie - ruch drgający

Ruch drgający. Oscylator harmoniczny. Położenie ciała w ruchu drgającym. Prędkość ciała w ruchu harmonicznym.
Ogólne zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną i przyspieszeniem maksymalnym.
328. Ruch drgający. Oscylator harmoniczny

327. Zadanie - ruch po okręgu

Ruch po okręgu. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu. Prędkość kątowa w ruchu po okręgu.
327. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Zadanie 3

Grawitacyjne oddziaływanie Ziemia-Księżyc. Obliczenie wartości siły, z jaką oddziałują na siebie wzajemnie Ziemia i Księżyc.
3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc

Zadanie 447

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna vI dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?
447. Siła grawitacji i ruch planet

Zadanie 442

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że promień r planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi oraz, że średnia gęstość ρ planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości ρZ Ziemi i pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vI=7,9 km/s.
442. Siła grawitacji i planetoida

Zadanie 444

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi oraz średnia gęstość rho - ρp planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości rho - ρZ Ziemi i pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vI=7,9 km/s.
444. Pierwsza prędkość kosmiczna

Zadanie 446

Satelita geostacjonarny „wisi” stale nad tym samym punktem Ziemi. Oznacza to, że obieg satelity wokół środka Ziemi trwa tyle samo co obrót Ziemi wokół osi. Mamy więc czas obiegu równy, w przybliżeniu, 24 godziny.
Jaki jest promień orbity satelity geostacjonarnego? 446. Satelita geostacjonarny

Zadanie 23 - kinematyka

Statek przepłynął trasę s1, z prędkością v1, trasę s2 z prędkością v2 i trasę s3 z prędkością v3. Oblicz:
1) średnią prędkość statku na całej trasie;
czas, w jakim statek przepłynął cała trasę;
czas potrzebny na przebycie każdego odcinka trasy;
2) z jaką prędkością powinien płynąć statek na trzecim odcinku trasy, aby średnia prędkość na całej drodze wyniosła 7km/h.
23. Prędkość średnia

Zadanie 545 - kinematyka

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.
Obliczyć:
a) prędkość v ciała w chwili t=3s;
b) przyspieszenie a ciała w tym ruchu.
545. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

22. Zadanie - kinematyka

Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi. Prędkość w chwili rzutu ma wartość v=10m/s.Obliczyć:

1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x
2) początkową prędkość pionową ciała
3) czas wznoszenia się ciała
4) czas spadku ciała;
5) czas całkowitego ruchu ciała;
6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;
7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu
8) końcową prędkość ciała

22. Ruch prostoliniowy - względność ruchu

Zadanie 449

Praca w polu grawitacyjnym jednorodnym
Jak obliczyć przyrost energii wody wypompowanej ze zbiornika o danej głębokości? Jak obliczyć energię potencjalną węgla rozłożonego na placu względem poziomu wydobycia? 449. Praca mechaniczna

504. Zadanie - dynamika

Druga zasada dynamiki Newtona - postać pędowa
504. Pędowa postać drugiej zasady dynamiki

286. Zadanie - kinematyka

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość łódki względem wody vw (na “stojącej” wodzie). 286. Kinematyka. Względność ruchu, względność prędkości ruchu

Zadanie 2

Jaką wartość ma siła przyciągania grawitacyjnego między Ziemią a Księżycem? 2. Prawo powszechnej grawitacji

Zadanie 11

Jaką odległość przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36km/h od chwili wstrzymania dopływu pary? Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.
11. Ruch z tarciem

Zadanie 44

Tocząca się kulka o masie m=200g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT=3N. Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek. 44. Dynamika. Ruch z tarciem

Zadanie 45

Oblicz szybkość kątową ω (omega), z jaką musiałaby obracać się Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły. 45. Ciężar ciała na obracającej się planecie

46. Zadanie 46

Silniki poruszającego się elektrowozu uzyskują łączną moc P=800 kW, a ich sprawność wynosi η=0,8. Siły oporu pomijamy.
046. Dynamika. Praca, moc, energia

99. Zadanie - dynamika

Z działa o masie M=1000kg wystrzelono pocisk o masie m=1kg. W chwili wylotu z lufy pocisk ma prędkość o wartości 400 metrów na sekundę. Działo ulega odrzuceniu w przeciwną stronę niż leci pocisk. Obliczyć szybkość odrzutu działa - szybkość chwilową w momencie, gdy pocisk opuszcza lufę.
099. Dynamika. Zasada zachowania pędu

Zadanie 120

Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka. Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m. Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01. Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym.
120. Ruch z tarciem

140. Zadanie - kinematyka, ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Z lufy sztucera o długości l=64 cm wylatuje pocisk uzyskując prędkość v=600m/s.
1) Jak długo pocisk poruszał się w lufie?
2) Jakie było przyspieszenie pocisku?
Teoria ruchu jednostajnie przyspieszonego
140. Ruch przyspieszony

145. Zadanie - kinematyka

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000kg jedzie z prędkością v=108km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi s=300 m.
145. Ruch jednostajnie opóźniony

Zadanie 149

Ciało leży na równi pochyłej nachylonej pod kątem ostrym do poziomu. Wtedy siłę ciężkości (ciężar ciała) możemy rozpatrywać jako złożenie (sumę) dwóch sił - siły równoległej do równi i siły prostopadłej do równi.
149. Ruch na równi pochyłej

151. Zadanie - dynamika

Obliczyć przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi. Przyjąć, że znana jest masa Ziemi, jej promień i stała grawitacji.
151. Przyspieszenie ziemskie

Zadanie 152

Obliczymy przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi czyli w różnych odległościach od środka Ziemi.
152. Przyspieszenie ziemskie

Zadanie 209

209. Spis stron z ruchu

Zadanie 155

Jaką energię niesie wiatr?Jaka energia mechaniczna zawarta jest w masie powietrza tworzącej wiatr?
155. Energia wiatru

Zadanie 160 - kinematyka

Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v1 na północ przez czas t1, a następnie przez inny czas t2 na wschód ze stałą prędkością v2.Obliczyć
a) drogę statku;
b) średnią szybkość statku;
c) przemieszczenie statku;
d) średnią prędkość statku.
160. Ruch płaski

Zadanie 161

Obliczyć natężenie pola grawitacyjnego Ziemi na dwóch wybranych wysokościach. Porównać otrzymane wyniki.
161. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 162

Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej?
162. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 169

Do wyniesienia satelity na konkretną orbitę ważna jest różnica energii całkowitej między wartością dla orbity i wartością na powierzchni Ziemi.
169. Energia potencjalna satelity Ziemi

Zadanie 170

W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik F=10 N. Jaka jest objętość tego ciała?
170. Siła wyporu

Zadanie 172

Obliczyć energię potencjalną ciała o masie 200kg znajdującego się powierzchni Ziemi. Przyjąć, że Ziemia i ciało mają symetrię kulistą i nie ulegają żadnym odkształceniom.
172. Energia potencjalna grawitacyjna

173. Zadanie - kinematyka

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową. Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.
173. Rzut ukośny

Zadanie 175

Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?
175. Energia mechaniczna

Zadanie 176

Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciała rzucone z tej samej wysokości z prędkościami nachylonymi pod różnymi kątami do poziomu?
176. Energia mechaniczna

178. Zadanie - dynamika

Nad naelektryzowaną dodatnio płytą zajmuje nieruchomo pozycję pyłek. Możliwe jest to wtedy, gdy jest on również naelektryzowany dodatnio. Obliczyć wartość siły elektrycznej działającej na ten pyłek, jeśli znana jest jego masa.
178. Równoważenie się sił

Zadanie 180

Jak wykorzystać energię potencjalną wody? Jaki jest mechanizm gromadzenia energii przez wodę?
180. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie 181

Jaką maksymalną wysokość (i odległość od środka Ziemi) uzyska ciało, któremu nadano pierwszą prędkość kosmiczną, jeśli poruszać się będzie pionowo w górę?
181. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie 182

Jaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:
a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;
b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.
182. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym

Zadanie 183

Ważnym zagadnieniem w analizie skutków działania sił jest składanie i rozkładanie sił - na składowe działające wzdłuż wybranych osi.
183. Składanie i rozkładanie sił

Zadanie 184

Satelita ma masę 300kg. Obliczyć jego energię potencjalną na różnych wysokościach nad Ziemią od 100km do 3000km.
184. Energia potencjalna grawitacyjna

Zadanie 192

Obliczyć siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.
192. Siły grawitacyjnego oddziaływania

193. Zadanie - grawitacja

Jakie są wartości siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.
193. Siły grawitacyjnego oddziaływania

197. Zadanie - dynamika

Siła pochodząca od silnika ma wartość F1=200N, a ciało w układzie porusza się ze stałą prędkością, to druga siła ma również wartość F2=200N. Obie siły działają wzdłuż jednej prostej, obie są skierowane przeciwnie i obie przyłożone są do tego samego ciała.
197. Pierwsza zasada dynamiki

Zadanie 200

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.
200. Spadek swobodny

Zadanie 201 - kinematyka

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej s=32,0km. Cały przejazd zajął mu czas t=2 godziny i 10 minut.Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?

Zadanie 202

Samochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut. Jak długą trasę przebył samochód?
202. Szybkość średnia

Zadanie 205 - kinematyka

Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej 32,0km. (zapis ten oznacza, że drogę zmierzyliśmy z dokładnością do 0,1km czyli 100m). Cały przejazd zajął mu 2 godziny i 10 minut (w domyśle czas ruchu zmierzony został z dokładnością do 1 minuty).
205. Szybkość średnia

Zadanie 207

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.
207. Spadek swobodny

Zadanie 208

Dwie idealnie sprężyste kule zderzają się centralnie sprężyście.
Jaki będzie dalszy ruch kul?
208. Zderzenia sprężyste

210. Zadanie - kinematyka

Ciało spada swobodnie z wysokości H. Jak długo trwał ruch? Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?
210. Spadek swobodny

Zadanie 211 - kinematyka

Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m. Jak długo trwał ruch? Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?
211. Spadek swobodny

Zadanie 212

Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m.Jak długo trwał ruch? Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?
212. Spadek swobodny

Zadanie 220

Wyprowadzić zależności na prędkość satelity na orbicie kołowej.
Wyprowadzić zależność na energię satelity na orbicie.
220. Satelita Ziemi - prędkość i energia

Zadanie 222

Czy istnieje taka konfiguracja satelity i Ziemi, by całkowite przyspieszenie satelity było równe natężeniu pola grawitacyjnego Ziemi w punkcie, w którym znajduje się satelita?
222. Sztuczny satelita Ziemi - prędkość

Zadanie 223

Satelita o masie m okrąża Ziemię na orbicie o promieniu R i o środku okręgu w środku Ziemi.
Jak jest energia potencjalna satelity na orbicie o promieniu R, a jaka na orbicie o promieniu 4R?
Jaka była zmiana energii potencjalnej przy zmianie orbity?
Podać wzór na różnicę tej zmiany i wzór na iloraz energii na obu orbitach.
223. Ruch satelity Ziemi

225. Zadanie - grawitacja

W jednorodnym polu grawitacyjnym przy powierzchni Marsa potencjał na każde 50m wzniesienia wzrasta w przybliżeniu o 180 J kg-1.
Oblicz natężenie pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Marsa
225. Pole grawitacyjne jednorodne

Zadanie 229

Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie kołowej znajdującej się 600km nad powierzchnią Ziemi?
Przyjąć promień Ziemi 6370km.
229. Pole grawitacyjne centralne

Zadanie 230 - kinematyka

Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w tę samą stronę. Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyprzedzenie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotywy z ostatnim wagonem - do momentu zrównania się ostatniego wagonu pociągu osobowego z lokomotywą pociągu towarowego? Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.
230. Względność ruchu

Zadanie 231 - kinematyka

Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w przeciwne strony. Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyminięcie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotyw - do momentu zrównania się ostatnich wagonów obu pociągów? Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.
231.Względność ruchu

Zadanie 232 - kinematyka

Z dwu miast odległych od siebie o l w tej samej chwili wyruszają dwa pociągi. Prędkość pierwszego pociągu wynosi v, drugiego - u. Jaką drogę przebędzie każdy z nich do spotkania się? Ile czasu minie od wyjazdu pociągu do spotkania się ich na trasie?
232. Względność ruchu

233. Zadanie - kinematyka, ruch prostoliniowy

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością 80km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią 50km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?
233. Szybkość średnia

Zadanie 236 - kinematyka

Szybkość łodzi względem brzegu na stojącej wodzie wynosi 3m/s. Ta sama łódź płynie przez rzekę. Szybkość prądu rzeki względem brzegu wynosi 1m/s. Jak należy skierować łódź, aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu, leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu. W jakim czasie łódź dopłynie do tego punktu? Przyjąć szerokość rzeki 100m.
236. Składanie ruchów

237. Zadanie - dynamika

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby nitka odchyliła się od początkowego położenia o ustalony kąt?
237. Zasada zachowania energii mechanicznej

Zadanie 238

Ile wynosi średnia odległość Wenus od Słońca? Jak obliczyć średnią odległość Wenus od Słońca wiedząc, że Wenus obiega Słońce w czasie T=224,7 doby?
238. Trzecie prawo Keplera

239. Zadanie - kinematyka

Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.Obliczyć przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce i czas ruchu w desce.
239. Ruch opóźniony

Zadanie 240

Pocisk o grzęźnie w desce po przebyciu odległości d=5cm. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową v0=400m/s. Obliczyć czas ruchu pocisku w desce i przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce. Przyjąć odpowiednie założenia dotyczące ruchu pocisku.
240. Ruch opóźniony

Zadanie 241

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
241. Ruch opóźniony

Zadanie 242

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
242. Ruch opóźniony

Zadanie 243

Pocisk o masie 10g grzęźnie w desce po przebyciu odległości 5cm. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością 400m/s. Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce i wartość opóźnienia.
243. Ruch opóźniony

Zadanie 244 - kinematyka

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).
Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?
244. Ruch prostoliniowy

Zadanie 245

Dlaczego w zagadnieniach dotyczących budowy atomu pomijamy oddziaływania grawitacyjne?
Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?
245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne

Zadanie 246

Wózek popchnięty został pod górkę z prędkością 10 m/s. Wjechał na wysokość 4,5m.
Jaka była prędkość wózka gdy stoczył się powrotem do podnóża góry?
246. Zasada zachowania energii

Zadanie 247

W kierunku Ziemi leci rakieta z szybkością 0,7c. W pewnym momencie z rakiety wystrzelono pocisk. Szybkość pocisku względem rakiety wynosi 0,7c.
Z jaką szybkością pocisk zbliża się do Ziemi?
247. Teoria względność (szczególna)

Zadanie 248

Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?
248. Ruch Ziemi wokół Słońca

Zadanie 249

Z lufy sztucera o długości 64cm=0,64m wylatuje pocisk z prędkością 600m/s.
Jak długo pocisk przelatywał przez lufę?
249. Ruch przyspieszony

Zadanie 25 - kinematyka

Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5 s przejeżdża on planowo średnio drogę 80 m.
Dana jest odległość miedzy miejscowościami l=180 km.
251. Szybkość średnia

Zadanie 252 - kinematyka

Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach.
Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?
252. Ruch płaski

253. Zadanie - kinematyka

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Chłopiec zmierzył odległość ze szkoły do domu krokami. Otrzymał wynik - n kroków.
Czas zmierzył zegarkiem i otrzymał wynik w minutach i sekundach - t.
Z jaką średnią szybkością szedł ze szkoły do domu?
253. Szybkość średnia

Zadanie 254

Rozpatrzmy ruch samochodu stale w tę samą stronę. Niech samochód w chwili początkowej stoi w wybranym punkcie - nasze zero.
Następnie samochód rusza i rozpędza się - czas zaczęliśmy mierzyć w chwili rozpoczęcia ruchu (prędkość była jeszcze zerowa).
Samochód rozpędza się przez czas t i uzyskuje szybkość (prędkość) chwilową (wskazywaną przez szybkościomierz w samochodzie) v.
Jakie było średnie przyspieszenie samochodu?
Jak obliczyć drogę samochodu w czasie rozpędzania się?
254. Przyspieszenie średnie

Zadanie 258 - kinematyka

Biegacz biegnie z szybkością 15 km/h, żółw porusza się z szybkością 1 m/min.
Po jakim czasie biegacz dogoni żółwia, jeśli w chwili początkowej znajdował się 200 m za nim?
Jaka drogę przebędzie w tym czasie żółw?
258. Prędkość i droga ruchu

Zadanie 259 - kinematyka

Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Narysować wykres zależności drogi od czasu.
259. droga ruchu

260. Zadanie - kinematyka, ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ciało rusza z punktu 4m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.
Prędkość początkowa jest równa zero. Przyspieszenie ma zwrot dodatni osi x-ów. Czas mierzymy od chwili zero. Przyrosty czasu przyjmujemy 0,1s. Położenie będziemy wyznaczać z dokładnością do 0,1m.
260. Wykres drogi ruchu

Zadanie 261

Wózek o masie M porusza się ze stałą poziomą prędkością v. W pewnej chwili na wózek spada pionowo kamień o masie m.
Jaka będzie prędkość układu wózek-kamień?
261. Zasada zachowania pędu

Zadanie 262

Okres obiegu pewnej planety wokół Słońca wynosi T. Mimośród elipsy - orbity tej planety wynosi 0,02.
262. Prawa Keplera

Zadanie 263 - kinematyka

Kierowca jadąc z Warszawy do Rzeszowa przez pierwszą połowę trasy utrzymywał prędkość 50 km/h, a przez drugą połowę trasy 70 km/h.
Wracając do Warszawy połowę czasu jazdy jechał z prędkością 50 km/h, a drugą połowę czasu jechał z prędkością 70 km/h.
Jaka była prędkość średnia jazdy z Warszawy do Rzeszowa, a jaka z Rzeszowa do Warszawy?
263. Szybkość średnia

Zadanie 264 - kinematyka

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 17:12. W Białymstoku jest o 18:53.
W dalszą drogę do Warszawy wyrusza o 19:05.
Na dworcu Warszawa Centralna jest o 21:30.
Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami.
Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104km, z Ełku do Warszawy zaś - 288km.


1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?

2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?

3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?

4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?

264. Szybkość średnia

Zadanie 265 - kinematyka

Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 5:42, w Białymstoku jest o 7:23. W dalszą drogę do Warszawy trzeba jechać pociągiem pospiesznym, który wyrusza o 8:05. Na dworcu Warszawa Centralna jest o 10:29. Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami. Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104km, z Ełku do Warszawy zaś - 288km.
1) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Ełku do Białegostoku?
2) Jaka jest prędkość średnia jazdy z Białegostoku do Warszawy?
3) Jaka jest prędkość średnia jazdy (prędkość podróżna) z Ełku do Warszawy?
4) Jaka jest prędkość średnia pociągu na trasie z Ełku do Warszawy?
265. Szybkość średnia

Zadanie 266

Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.
266. Ciężar ciała

Zadanie 267

Satelita na orbicie kołowej o promieniu R ma prędkość spełniającą warunek - przyspieszenie dośrodkowe jest równe natężeniu pola grawitacyjnego dla tego promienia orbity.
267. Satelita - strony

Zadanie 268

Z pojazdu kosmicznego poruszającego się z prędkością 0,60c względem układu odniesienia znajdującego się w spoczynku wystrzeliwane są cząstki w kierunku ruchu pojazdu, z prędkością równą 0,70c względem pojazdu kosmicznego.
Obliczyć prędkość cząstki względem nieruchomego układu odniesienia:
1) mierzoną w oparciu o mechanikę relatywistyczną,
2) mierzoną w oparciu o mechanikę klasyczną.
268. Relatywistyczna mechanika

Zadanie 269 - kinematyka

Ciało porusza się po linii prostej z punktu A do punktu B, odległego o 20 m, z prędkością 2,0 m/s. Wracając z punktu B do punktu A miała prędkość 2,5 m/s.
Obliczyć prędkość średnią i szybkość średnią w tym ruchu.
269. Prędkość i szybkość średnia

Zadanie 272 - kinematyka

W czasie 7 sekund ciało przebyło drogę 70 m a w ciągu 14 sekund 240 m. Jaką prędkość miało to ciało podczas ruchu?
272. Prędkość i szybkość średnia

Zadanie 273 - kinematyka

Samolot leci po linii prostej z punktu A do punktu B z prędkością średnią v=900 km/h a z punktu B do punktu A (również po linii prostej) ze średnią prędkością u=1260 km/h.
1. Jaka jest średnia prędkość tego samolotu na całej trasie?
2. Jaka jest średnia szybkość samolotu na całej trasie?
273. Prędkość i szybkość średnia

Zadanie 280

Ciało o stałej masie m spoczywające do chwili t0=0s w punkcie x0 zaczęło poruszać się po linii prostej pod wpływem stałej siły F. W ciągu działania siły (w czasie t) ciało przemieściło się do punktu x. Przyjąć, że dane są: F – wartość siły; t - czas ruchu ciała; x – przemieszczenie ciała. Obliczyć:
1) prędkość końcową ciała;
2) prędkość średnią ciała;
3) przyspieszenie ciała;
4) masę ciała;
5) końcowy pęd ciała.
Obliczenia numeryczne wykonać dla wybranych wartości wielkości.
280. Ruch pod wpływem siły

Zadanie 282

Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10m?
282. Spadek swobodny

Zadanie 283

Ciało o stałej masie m poruszające się ze stałą prędkością do pewnej chwili t0=0s (do punktu x0=0m) jest hamowane siłą o stałym kierunku i zwrocie. W ciągu działania siły ciało przemieściło się do punktu x i zatrzymało się.
Przyjąć, że dane są:
m – masa ciała;
v0 – prędkość początkowa ciała;
x – końcowe położenie ciała ciała.
Obliczyć:
1) przyspieszenie średnie ciała;
2) prędkość średnią ciała;
3) wartość średniej siły hamującej;
4) czas hamowania;
5) zmianę pędu ciała.
283. Ruch pod wpływem siły

Zadanie 284 - kinematyka

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut. Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
284. Względność prędkości

290. Zadanie - kinematyka, ruch prostoliniowy

Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki). Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.
290. Względność prędkości

Zadanie 291

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia klocek. Obliczyć:
- siłę zsuwającą;
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.
291. Równia pochyla

Zadanie 292

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek. Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.
Obliczyć:
- siłę wypadkową działającą na klocek (nadającą przyspieszenie);
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.
Określić warunki, w których:
- ciało będzie się zsuwać (rozpocznie ruch);
- ciało będzie stale spoczywać na równi.
292. Równia pochyla

Zadanie 294

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1.
Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?
Obliczyć:
przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;
masę ciała.
294. Ruch pod wpływem siły

Zadanie 308

Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?
308. Ruch po okręgu

Zadanie 310

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.
Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
310. Ruch po okręgu

Zadanie 311

Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?
Obliczyć:
przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej o wartości F2;
masę ciała.
311. Druga zasada dynamiki

Zadanie 313

Prędkość opadania spadochroniarza rośnie ale coraz wolniej. W efekcie spadochroniarz opadający długo osiągnie pewną graniczną prędkość opadania.
313. Druga zasada dynamiki

Zadanie 316

Siła grawitacji na Ziemi przejawia się jako siła ciężkości nazywana inaczej ciężarem ciała. Ziemia ma ogromną masę w porównaniu do mas ciał spotykanych w życiu. Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?
316. Prawo powszechnego ciążenia

Zadanie 317 - kinematyka

Ciało (kamień) spada swobodnie w głąb studni o głębokości 45 metrów. Jak długo będzie trwać spadek? Po jakim czasie usłyszymy plusk kamienia uderzającego w powierzchnię wody?
317. Spadek swobodny

Zadanie 326 - kinematyka

Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.
Obliczyć:
1. Czas ruchu ciała.
2. Prędkość końcową.
3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.
326. Rzut ukośny w dół

Zadanie 327 - kinematyka

Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.
Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy.
Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.
Obliczyć:
* promień tarczy r;
* okres obiegu tarczy T;
* ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
* prędkość kątową tarczy ω (omega).
327. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Zadanie 331 - kinematyka

Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.
Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?
331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Zadanie 332

Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi.
332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi

Zadanie 334

Dla ciał o symetria sferycznej zależność jest prosta - wartość natężenia pola grawitacyjnego jest równa ilorazowi iloczynu stałej grawitacji i masy ciała wytwarzającego pole przez kwadrat odległości od środka tej masy. Zależność ta jest prawdziwa dla odległości nie mniejszych niż promień ciała.
334. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 337 - kinematyka

Znamy czas ruchu ciała na każdym z dwóch odcinków drogi i znamy każdy z tych odcinków drogi. Szybkość średnią na całym odcinku drogi obliczymy dzieląc całą drogę przez całkowity czas. Całkowitą drogę obliczamy jako sumę dróg cząstkowych i podobnie czas.
337. Szybkość średnia

Zadanie 338 - kinematyka

Satelita porusza się w stałej odległości h=200km od powierzchni Ziemi.
Obliczyć:
* prędkość liniową satelity;
* czas obiegu (okres obiegu);
* przyspieszenie dośrodkowe.
338. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna

Zadanie 339

Dla pręta ustawionego po kątem do osi x-ów trzeba "rozłożyć" go na składowe wzdłuż osi.
Najprostszy przypadek - pręt leży w płaszczyźnie XY pod kątem 45 stopni do obu osi. Wtedy składowe położeń końca pręta umocowanego w punkcie (0;0) będą miały wartość długość l0 podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 2.
339. Skrócenie relatywistyczne długości

346. Zadanie - dynamika, ruch jednostajnie przyspieszony

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000kg jedzie z prędkością v=108km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi s=300m.
A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).
B) Obliczyć średnią siłę hamującą.
C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.
D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.
346. Ruch opóźniony

Zadanie 343 - kinematyka

Podstawowym zjawiskiem spotykanym w przyrodzie jest ruch.
Ruch czyli zmiana położenia jednego ciała względem innego ciała jest spotykany w skali porównywalnej z człowiekiem, w skali atomowej (w mikroświecie) i w skali kosmicznej.
343. Kinematyka - spis

Zadanie 344

Sprinter o masie 90kg rozwinął prędkość 10 metrów na sekundę.
Jaki pęd "ma" ten sprinter?
Dokładniej byłoby zapytać - jaki jest pęd sprintera?
344. Pęd jako wielkość opisująca poruszające się ciało

Zadanie 353

Satelita o masie m=200kg porusza się po orbicie kołowej na wysokości h=200km nad Ziemią.
Jaka jest całkowita energia mechaniczna Emech satelity?
Jaka jest energia kinetyczna Ekin_satelity?
Jaka jest prędkość liniowa vsatelity?
Jaki jest czas obiegu (okres obiegu) Tsatelity wokół Ziemi?
353. Satelita Ziemi - ruch pod wpływem pola grawitacyjnego centralnego

Zadanie 354

Hipotetyczne ciało niebieskie porusza się w odległości 100 jednostek astronomicznych od Słońca po orbicie kołowej.
Korzystając z prawa Keplera obliczyć prędkość vtego ciała oraz czas obiegu T wokół Słońca.
354. Prawa Keplera

Zadanie 355

Lufa karabinu ma długość 400mm. Pocisk wylatuje z lufy z prędkością 800m/s.
Jakie było średnie przyspieszenie pocisku w lufie?
Jak długo pocisk poruszał się w lufie?
355. Przyspieszenie pocisku w lufie

Zadanie 356

Dynamika - spis stron
356. Dynamika - spis stron

Zadanie 370

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.
Obliczyć:
a) siłę powodującą zmniejszenie tej prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
c) czas, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).
370. Siła powodująca zmniejszenie prędkości

Zadanie 371

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.
Obliczyć korzystając z pędowej postaci drugiej zasady dynamiki:
a) siłę powodującą zmniejszenie tej prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
c) czas, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).
371. Pędowa postać drugiej zasady dynamiki

Zadanie 372

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Na ciało to działa zewnętrzna siła wzdłuż kierunku ruchy oraz siła tarcia. Współczynnik tarcia między ciałem a podłożem jest stały i równy f.
Obliczyć:
a) siłę powodującą zmianę prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
372. Przykład zastosowania drugiej zasady dynamiki

Zadanie 375

Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała.
375. Energia kinetyczna. Jednostki energii

Zadanie 379

Obliczyć masę Ziemi znając przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne), promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
Wykorzystać obliczoną masę do oszacowania średniej gęstości materii tworzącej Ziemię.
379. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 380

Obliczyć przyspieszenie ziemskie (natężenie pola grawitacyjnego Ziemi) w odległości r od środka Ziemi (gdy r jest większe od promienia Ziemi) znając masę Ziemi, promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.
380. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 383

Jaka jest wartość natężenia pola grawitacyjnego Ziemi na wysokości 10km nad jej powierzchnią?
383. Natężenie pola grawitacyjnego

Zadanie 384

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?
384. Satelita Ziemi

Zadanie 387

Samochód porusza się prostą drogą ze stałą prędkością. Silnik samochodu pracuje z mocą 60kW. Samochód ten w ciągu 50 sekund przebył drogę 0,900 km.
Jaka jest wartość siły napędzającej ten samochód?
387. Zastosowanie pojęcia mocy do obliczenia siły

Zadanie 388

Maksymalna masa windy z pasażerami wynosi 2000kg.
Moc silnika windy wynosi 60kW.
Winda kursuje z parteru na 20-te piętro czyli pokonuje wysokość około 70m.
Ile, co najmniej, czasu będzie trwała "podróż" bez zatrzymania się?
388. Jak obliczyć czas ruchu windy w przypadku idealnym?

Zadanie 392

Piłka o masie m uderza w ścianę i odbija się od niej sprężyście.
Szybkość piłki przed i po odbiciu wynosi v.
a) Narysować wektor pędu piłki przed zderzeniem ze ścianą.
b) Obliczyć wartość wektora pędu piłki przed zderzeniem ze ścianą.
c) Narysować wektor pędu piłki po zderzeniu ze ścianą.
d) Obliczyć wartość wektora pędu piłki po zderzeniu ze ścianą.
e) Narysować wektor zmiany pędu piłki.
f) Obliczyć wartość wektora zmiany pędu.
g) Jaki jest kierunek siły, którą ściana działa na piłkę?
h) Jaki jest zwrot siły, którą ściana działa na piłkę?
i) Co jest potrzebne do obliczenia siły, z jaką ściana działała na piłkę.
392. Piłka odbija się sprężyście od ściany - co można powiedzieć o pędzie piłki?

393. Zadanie - dynamika, ruch prostoliniowy, jednostajnie zmienny

Ciało poruszające się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością o wartości v0 zaczęło hamować pod wpływem stałej siły tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego ciała o podłoże wynosi f.
Jaką drogę ciało przebyło od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania się?
393. Ruch z tarciem

399. Zadanie - kinematyka

Aby mówić o ruchu trzeba wybrać
układ odniesienia
i umieścić w nim
układ współrzędnych.
399. Podstawowe własności ruchu prostoliniowego jednostajnego

Zadanie 403 - kinematyka

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.
Pierwszy o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasie t1.
Drugi o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.
Obliczyć średnią szybkość samochodu
na całej trasie.
403. Jak obliczyć szybkość średnią, gdy dane są wielkości na dwu odcinki ruchu

Zadanie 420

Ciągnik przesuwa skrzynię o masie m na odległość s po poziomej drodze.
Współczynnik tarcia kinetycznego między skrzynią a podłożem wynosi f.
Obliczyć poziomą zewnętrzną siłę przyłożoną do skrzyni poruszającej się ruchem jednostajnym.
420. Dynamika ruchu ciała w obecności siły tarcia

Zadanie 424

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?
424. Wykorzystanie własności wahadła matematycznego

Zadanie 426

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α.
Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.
Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) – powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
Obliczyć wartość siły zewnętrznej, która powodowała ten ruch.
426. Jakie siły występują, gdy ciało porusza się po równi pochyłej?

Zadanie 432

Kinematyka - spis
432. Strony z zadaniami z kinematyki

434. Zadanie - dynamiuka, spis zadań

Zadania z dynamiki znajdujące się na stronie fizyka.biz.
434. Dynamika - przykłady rozwiązanych zadań

Zadanie 435

Metalową kulę o promieniu R wydrążono w wewnątrz, tworząc współśrodkową pustą kulę o promieniu r.
Po wrzuceniu do cieczy kula pływa zanurzona do połowy.
Obliczyć promień wydrążenia r.
435. Zadanie z hydrostatyki

Zadanie 436

Ciało jest wciągane w górę siłą F=100N ruchem jednostajnym.
Wysokość na jaką ciało zostało podniesione równa jest h=5m.
Czas wciągania ciała wyniósł t=10s.
Z jaką mocą pracował podnośnik?
Zakładamy brak sił oporu ruchu i sił tarcia.
436. Obliczanie mocy urządzenia

439. Zadanie - kinematyka

Ciało poruszające się ruchem prostoliniowym jednostajnym, przebyło w ciągu pierwszej sekundy ruchu drogę s.
Obliczyć drogę jaką ciało przebyło w ciągu następnego czasu t1?
439. Ruch prostoliniowy jednostajny.

440. Zadanie - kinematyka

Samochód osobowy przejechał s1 km w ciągu t1min, a motocykl przejechał s2 km w ciągu t2 min.
Który miał większą szybkość średnią?
440. Porównywanie szybkości średniej

Zadanie 455

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.
Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła η (eta)?
Znane jest ciepło spalania benzyny c.
455. Średnia moc silnika samochodu

Zadanie 456

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.
Jaka była średnia wartość siły oporu Fop, jeśli sprawność samochodu wynosiła η (eta)?
Znane jest ciepło spalania benzyny c.
456. Średnia moc silnika samochodu

Zadanie 464

Wyprowadzić zależność na energię potencjalną grawitacyjną ciała znajdującego się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonej wartości h.
464. Energia w polu grawitacyjnym centralnym.

474. Zadanie - kinematyka

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt α (alfa) z powierzchnią Ziemi.
Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta α (alfa).
474. Rzut ukośny.

Zadanie 475 - kinematyka

Ciało zostało rzucone pod kątem α (alfa) do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową ciała.
Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?
475. Rzut ukośny.

Zadanie 477

Ciało m masie m2 uderza z prędkością v0 w nieruchome ciało o masie m1 przymocowane do sprężyny o stałej sprężystości k.
Jakie będzie maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi (skrócenie sprężyny)?
477. Sprężystość ciał

Zadanie 488 - kinematyka

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10 m/s, a następnie drogę powrotną (taką samą) ze średnią szybkością 15 metrów na sekundę.
Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?
488. Szybkość średnia na trasie złożonej z dwóch odcinków

489. Zadanie - dynamika, hydrostatyka

Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.
Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.
Wyprowadzić odpowiednią zależność.
Obliczenia wykonać dla cieczy o gęstości 1000 kilogramów na metr sześcienny
ciała o gęstości 800 kilogramów na metr sześcienny
489. Prawo Archimedesa

Zadanie 490

Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.
Wykorzystać dane dostępne w tablicach.
490. Przyspieszenie spadku swobodnego na Księżycu

Zadanie 492 - kinematyka

Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową.
Obliczyć czas spadku ciała.
492. Rzut pionowy w dół.

Zadanie 493

Do cienkiej, nieważkiej belki o długości l przyłożono na końcach siły F1 i F2.
Obie siły są skierowane pionowo w dół.
W jakim punkcie podparta (lub zawieszona) jest belka, jeżeli jest ona w równowadze?
Jaką siłą działa układ na miejsce zamocowania zawieszenia?
493. Dźwignia dwustronna

Zadanie 495

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma siła o stałej wartości F.
Jaką drogę przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?
495. Druga zasada dynamiki Newtona

497. Zadanie - kinematyka

Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).
Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.
497. Rzut pionowy w dół

498. Zadanie - kinematyka

Ciało porusza się po linii prostej.
W pewnej chwili t0 znajduje się w położeniu 0.
W chwili późniejszej t1 znajduje się w położeniu x1.
W innej chwili t2>t1 znajduje się w położeniu x21.
Jakie jest przemieszczenie tego ciała?
Jaką drogę przebyło ciało w ciągu czasu t2?
498. Opis ruchu - przemieszczenie

Zadanie 500

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).
Ile czasu trwał cały ruch?
Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

500. Kinematyka - rzut pionowy w górę.

503. Zadanie - kinematyka

Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.
Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.
Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.
Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym przez czas t3 do zatrzymania się.
Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.
503. Kinematyka punktu materialnego - ruch prostoliniowy.

Zadanie 501 - kinematyka

Ruch to zmiana położenia jednego ciała względem innego ciała obranego za układ odniesienia.
Jak opisać ruch ciała?
Trzeba podać położenie ciała.
Do tego potrzebny jest układ współrzędnych.
Wybieramy układ prostokątny kartezjański.
501. Położenie ciała

Zadanie 502

Kinematyka - opis ruchu ciała
502. Kinematyka - opis ruchu ciała

Zadanie 515

Cząstka została rozpędzona (względem Ziemi) do prędkości bliskiej prędkości światła i równej 0,999 999 5 prędkości światła w próżni.
Jaką masę przypisze tej cząstce obserwator spoczywający względem Ziemi?
Obliczenia numeryczne wykonać dla elektronu.
515. Szczególna teoria względności STW

520. Zadanie - dynamika

Obliczyć z jakiej wysokości musiałoby spaść ciało aby osiągnąć szybkość vk.
520. Spadek swobodny - obliczenie wysokości początkowej

Zadanie 505

Obliczenie masy planety i średniej gęstości planety, gdy znamy przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni ciała niebieskiego i jej rozmiary (promień).
505. Prawo powszechnego ciążenia - zastosowanie

Zadanie 506 - kinematyka

Jednostki prędkości i ich zamiana
506. Jednostki prędkości i ich zamiana

Zadanie 507 - kinematyka

Obliczanie szybkości średniej na trasie złożonej z kilku odcinków.
507. Prędkość średnia

Zadanie 524 - kinematyka

Obliczyć szybkość średnią ciała, które
pierwszy odcinek drogi o długości s1 pokonało ze stałą szybkością v1
a następny odcinek drogi w ciągu czasu t2 ze stałą szybkością v2.
524. Obliczyć szybkość średnią ciała

543. Zadanie - dynamika

Ciało o masie 5kg wykonane z żelaza zanurzono do wody.
Jakie będzie wskazanie siłomierza?
O ile będzie mniejszy ciężar ciała w wodzie niż w powietrzu?
543. Prawo Archimedesa

Zadanie 544 - kinematyka

Ciało A rusza z miejsca z przyspieszeniem a1.
Z tego samego punktu po pewnym czasie delta t Δt rusza ciało B z przyspieszeniem a2 większym od a1.
Po jakim czasie ciało B dopędzi ciało A?
Jaką drogę pokonają oba ciała?
Jakie prędkości będą miały ciała w chwili spotkania?
544. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

542. Zadanie - kinematyka, ruch prostoliniowy

Dane jest położenie ciała w chwili początkowej t0 i położenie ciała w pewnej chwili późniejszej t.
Obliczyć prędkość średnią ciała.
542. Prędkość średnia

Zadanie 546 - kinematyka

Przez rzekę o szerokości 200 metrów płynie łódka prostopadle do nurtu rzeki z prędkością 5,4 kilometra na godzinę względem wody.
Łódka dobiła do brzegu w odległości 100 metrów od prostopadłej do nurtu rzeki poprowadzonej przez punkt startu łódki.
546. Dodawanie prędkości

547. Zadanie - kinematyka

Przez rzekę o szerokości 225 metrów łódka przepływa w ciągu 150 sekund. Całkowite przemieszczenie łódki wynosi 400 metrów. Obliczyć składowe wektora prędkości łódki względem brzegu.
547. Kinematyka ruchu jednostajnego - dodawanie prędkości

569. Zadanie - dynamika

W spoczywającą kulę o masie m2 uderza kula o masie m1.
Przed zderzeniem kula m1 poruszała się z prędkością v1.
Zderzenie jest centralne i całkowicie sprężyste.
Obliczyć prędkości kul po zderzeniu.
569. Zasada zachowania pędu. Zasada zachowania energii mechanicznej.

Zadanie 570

Z karabinu o masie M wylatuje pocisk o masie m z prędkością v. Z jaką prędkością u porusza się karabin w chwili wylotu pocisku? 570. Zasada zachowania pędu układu izolowanego

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Siła elektrodynamiczna

Wzory z fizyki

Spadek swobodny ciał

Strona główna

Ruch

Siły

Energia

Prąd

Atom

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Siła elektrodynamiczna

Zadanie 244

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?

W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika