9401. Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
2020-11-06 16:08

Strona główna

9401. Gaz doskonały - spis rozwiązanych zadań

Zadanie 278 - równanie Clapeyrona

Obliczyć ilość cząsteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V.

Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 274 gaz doskonały

Obliczyć średnią szybkość cząsteczek azotu w temperaturze 300 K.

Masa molowa - masa jednego mola azotu (cząsteczek) - 0,028 kg.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 154

Równanie Clapeyrona można wykorzystać do obliczenia ilości powietrza w pokoju lub innego gazu w zamkniętym zbiorniku.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 174

Gaz poddany został przemianie izobarycznej czyli zmieniała się temperatura T i objętość V a ciśnienie p pozostało bez zmiany.

Obliczyć objętość gazu, gdy temperatura gazu wzrośnie od wartości
T1 do wartości T2.

Początkowa objętość gazu wynosiła V1

Rozwiązanie zadania

Zadanie 275

Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło s razy.
Ile razy wzrosła średnia energia kinetyczna cząsteczek?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 276

Otwarty od dołu zbiornik znajduje się w wodzie. Zbiornik ma pojemność V i zawiera powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym ogrzane do temperatury T1.
Jaka objętość wody wpłynie do zbiornika, jeśli temperatura powietrza w zbiorniku obniży się do T2.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 277

W zbiorniku o objętości V znajduje się 1 mol gazu doskonałego o temperaturze T.
Jakie ciśnienie gaz wywiera na ścianki zbiornika?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 278

Obliczyć ilość cząsteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V.
Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 281

Obliczyć masę powietrza znajdującego się w pokoju o długości a, szerokości b i wysokości h.
Ciśnienie powietrza w pokoju - przyjąć normalne ciśnienie atmosferyczne.
Za temperaturę powietrza przyjąć temperaturę pokojową – 20 stopni Celsjusza.
Masa molowa powietrza jest równa około 29 g.
Przyjmujemy, że dla powietrza możemy zastosować prawa gazu doskonałego – równanie Clapeyrona.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 305

Jak daleko są od siebie cząsteczki gazu w warunkach normalnych? Warunki normalne to:
ciśnienie 101325 Pa;
temperatura 0 stopni Celsjusza, czyli 273 kelwiny.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 306

Jak daleko są od siebie cząsteczki gazu w warunkach normalnych?
Warunki normalne to:
ciśnienie 101 325 Pa;
temperatura 0 stopni Celsjusza, czyli 273 kelwiny.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 357

W przemianie izobarycznej pewnej ilości gazu wykonana została praca W.
Jak zmieniła się energia wewnętrzna tego gazu?
Ile ciepła przepłynęło między gazem a otoczeniem?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 359

Gaz rzeczywisty o masie m1 zajmuje w temperaturze T1 objętość V1.
Jaką temperaturę ma masa m2 tego samego gazu zajmująca objętość V2 pod tym samym ciśnieniem?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 323

Czy może istnieć silnik
Carnota, który ma sprawność 60% a różnica temperatury źródła (grzejnicy) i chłodnicy jest równa 300 kelwinów? Jaką temperaturę miałby grzejnik (źródło)? Jaką temperaturę miałaby chłodnica?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 324

Grzejnik silnik Carnota ma temperaturę równa 800 kelwinów, a chłodnica temperaturę 400 kelwinów.
Jaką sprawność ma ten silnik Carnota (idealny)?
Ile ciepła (energii wewnętrznej w procesie cieplnego przepływu) oddała ten silnik do chłodnicy jeśli wykonał użyteczną pracę 10 kilodżuli?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 360

Jaką masę gazu o masie molowej M można zmagazynować w zbiorniku o pojemności V w temperaturze T, jeśli maksymalne ciśnienie gazu w zbiorniku nie może przekraczać wartości
p?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 394

Gaz doskonały - to przybliżenie (idealny model) gazów rzeczywistych.
Gaz doskonały o masie m zajmuje objętość V w temperaturze t.
Masa molowa gazu jest równa M.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 397

W zbiorniku z ruchomym tłokiem znajduje się 0,006 kg tlenu.
Gaz ten zajmuje objętość 0,002 m3 w temperaturze 270 C.
Masa molowa tlenu jest równa 0,032 kg.
Obliczyć ciśnienie gazu w zbiorniku.
Rozwiązanie zadania

Zadanie 499

Znamy sprawność idealnego silnika cieplnego (silnika Carnota) oraz temperaturę grzejnika (grzejnicy).
Jaka jest temperatura chłodnicy (jaka musi być temperatura chłodnicy)?
Rozwiązanie zadania

Zadanie 548

Sinik Carnota (silnik idealny) ma sprawność η (eta) równą 30 procent.
Jakie są temperatury (w skali Kelwina) grzejnika i chłodnicy, jeśli różnica temperatur grzejnika i chłodnicy jest równa 200 stopni Celsjusza.
Rozwiązanie zadania

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?