Elektrostatyka - spis prac

Elektromagnetyzm jest jedną z dziedzin fizyki.

Elektrostatyka jest częścią elektromagnetyzmu.

Podstawowym pojęciem elektrostatyki jest stałe pole elektrostatyczne.

Źródłem pola elektrostatycznego jest każdy spoczywający ładunek elektryczny.

Zadanie - natężenie pola elektrostatycznego

Dwie metalowe naelektryzowane kule o promieniu R=10cm i promieniu r=5cm wytwarzają przy swojej powierzchni potencjał 1000V. Kule znajdują się daleko od siebie w próżni.

Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchniach obu kul, ładunek znajdujący się na każdej kuli oraz gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli.

300. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie - siła Coulomba

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d taką samą siłą F. Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Rozwiązanie zadania Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba

Teorię elektromagnetyzmu czasami dzielimy na mniejsze działy:
elektrostatykę,
prąd elektryczny,
magnetyzm,
fale elektromagnetyczne, itd.

Zadanie

Dwa ładunki Q1=8nC i Q210nC znajdują się w odległości 0,02m od siebie.
Jaka jest wartość siły ich wzajemnego oddziaływania?
Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Zadanie

Siła z jaką oddziałują ciała naładowane elektrycznie o znikomych lub zaniedbywalnych rozmiarach.
443. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Zadanie

Dlaczego w zagadnieniach dotyczących budowy atomu pomijamy oddziaływania grawitacyjne?
Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?
245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne

Zadanie

Obliczymy siłę wzajemnego oddziaływania protonu i elektronu w atomie wodoru.
296. Siły elektryczne

Zadanie

Metalowa kulka o promieniu r ma ładunek elektryczny Q. Kulka znajduje się w próżni. Obliczyć potencjał elektryczny w odległości r od środka kulki.
297. Potencjał elektryczny

Metalowa naelektryzowana kulka o promieniu R=10cm wytwarza przy swojej powierzchni potencjał 1000V. Kulka znajduje się w próżni. Obliczyć ładunek kulki i gęstość powierzchniową tego ładunku.
298. Potencjał elektryczny

Zadanie

Metalowa naelektryzowana kulka o promieniu R=4cm wytwarza przy swojej powierzchni potencjał 1000V. Kulka znajduje się w próżni.
Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchni kulki i ładunek znajdujący się na kulce.
299. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie

Dwie metalowe naelektryzowane kule o promieniu R=10cm i promieniu r=5cm wytwarzają przy swojej powierzchni potencjał 1000V. Kule znajdują się daleko od siebie w próżni.
Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchniach obu kul, ładunek znajdujący się na każdej kuli oraz gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli.
300. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie

Dwie metalowe naelektryzowane kule o promieniu R=4cm i promieniu r=1cm wytwarzają przy swojej powierzchni potencjał V=2000 V. Kule znajdują się daleko od siebie w próżni.
Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchniach obu kul oraz gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli.
301. Natężenie pola elektrycznego

Metalową kulę o promieniu R=10cm naelektryzowano ładunkiem Q=5nC. Kulę tę zetknięto z nienaładowaną kulą metalową o promieniu r=3cm. Następnie kule te odsunięto bardzo daleko od siebie w próżni.
Obliczyć ładunek każdej kuli i wytwarzany przez nie potencjał przy powierzchniach kul.
302. Elektrostatyka. Natężenie pola elektrycznego

Wyobraźmy sobie “świat” składający się z dwóch protonów.
Zadanie możemy wtedy sformułować następująco – jakimi siłami oddziałują na siebie dwa protony umieszczone w próżni. Próżnia w fizycznym sensie to obszar przestrzeni, w którym nie ma materii.
303. Porównanie oddziaływań

Przeliczanie jednostek, szczególnie w otrzymanych zależnościach, jest koniecznością. W przypadku, gdy jednostki nie zgadzają się, mamy sygnał błędu.
Przeliczymy dosyć skomplikowane jednostki wykorzystywane w elektrostatyce w powiązaniu z jednostkami z mechaniki.
Jednostki - przeliczanie

Dane są dwie kule metalowe o różnych średnicach oddalone od siebie. Jedna z kul została naładowana elektrycznie. Następnie bez kontaktu z innymi obiektami obie kule zostały połączone cienkim metalowym drutem. Obliczyć:
ładunek każdej kuli po zetknięciu;
potencjał kul po zetknięciu,
gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli;
natężenie pola elektrycznego przy powierzchni każdej kuli.
Potencjał przewodnika. Model piorunochronu.

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości r taką samą siłą jak w ośrodku z odległości R. Ile razy współczynnik k w powietrzu jest większy od współczynnika ks w ośrodku materialnym?
Wpływ materii na wartość sił elektrycznych


Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q.
Znając pojemności obu kondensatorów obliczyć:
1) pojemność zastępczą układu;
2) napięcie zasilające cały układ;
3) napięcie na każdym kondensatorze.
342. Pojemność zastępcza układu kondensatorów


Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d samą siłą F.
Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż z druga.
362. Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d taką samą siłą F.
Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.
381. Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba.

Dwa kuliste ciała o niewielkich rozmiarach naelektryzowane są takimi samymi ładunkami o wartości 2 milikulombów.
Odległość

między środkami tych ciał jest równa 20 centymetrów.
Obliczyć siłę działającą na każde z tych ciał.
382. Prawo Coulomba dla ładunków punktowych

Wyprowadzić wzór na pole elektrostatyczne nieskończenie długiego cienkiego pręta naładowanego ze stałą gęstością liniową.
Zastosować prawo Gaussa.
457. Pole elektrostatyczne

Dane są dwa cienkie, bardzo długie, równoległe pręty naładowane ze stałymi gęstościami liniowymi.
Obliczyć pole elektrostatyczne w płaszczyźnie wyznaczonej przez pręty (bez punktów leżących na prętach!) w punkcie leżącym na prostopadłej do obu prętów.
458. Pole elektrostatyczne

Porównać siły wzajemnego oddziaływania dwóch identycznych kul umieszczonych w tej samej odległości r od siebie naładowanych odpowiednio do wartości
a) q1, q2
b) q3, q4
573. Prawo Coulomba

Dwie małe kule metalowe naładowane są ładunkami q1 i q2.
Znamy siłę F ich wzajemnego oddziaływania.
Obliczyć odległość między środkami tych kul.
766. Prawo Coulomba

ATOM,

Mechanika,

OPTYKA

grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, KinematykaRUCH PO OKRĘGU, DynamikaElektromagnetyzm,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Budowa atomu

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Strona główna

  Ruch    Siły 

  Energia

  Prąd  

Atom

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja,

Elektrostatyka,

Magnetyzm,

Prąd elektryczny

Energia,

Szybkość ruchu,

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU,

 • Dynamika,
 • Elektromagnetyzm,
 • Rzuty,

  Kilka linków z historii

  Starożytny Rzym

  Ancient Rome - po angielsku

  Starożytny Egipt

  Starożytna Grecja

  Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe

  Fizyka potrzebna

  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki
 • 1074_slownik_g
 • 1074_slownik_s
 • 1074_slownik_l

  ATOM,

  Mechanika,

  OPTYKA

  grawitacja

  Elektrostatyka,

  Magnetyzm

  Prąd elektryczny,

  Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,   Elektromagnetyzm,    

  Prawo Coulomba