9601. Elektrostatyka - spis prac
2020-09-06 17:04

Strona główna na telefon

Strona na telefon

Elektrostatyka - spis prac

Elektromagnetyzm jest jedną z dziedzin fizyki.

Elektrostatyka jest częścią elektromagnetyzmu.

Podstawowymi pojęciami elektrostatyki są - ładunek elektryczny i stałe pole elektrostatyczne.

Źródłem pola elektrostatycznego jest każdy spoczywający ładunek elektryczny.

Zadanie 300 - natężenie pola elektrostatycznego

Dwie metalowe naelektryzowane kule o promieniu R=10 cm i promieniu r=5 cm wytwarzają przy swojej powierzchni potencjał V=1000 V. Kule znajdują się daleko od siebie w próżni.

Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchniach obu kul, ładunek znajdujący się na każdej kuli oraz gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli.

300. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie 381 - siła Coulomba

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d taką samą siłą F. Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Rozwiązanie zadania Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba

Teorię elektromagnetyzmu czasami dzielimy na mniejsze działy:
elektrostatykę,
prąd elektryczny,
magnetyzm,
fale elektromagnetyczne, itd.

Zadanie 295 - prawo Coulomba

Dwa ładunki Q1=8 nC i Q2=10n C znajdują się w odległości r=0,02 m od siebie.
Jaka jest wartość siły ich wzajemnego oddziaływania?
Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Zadanie - prawo Coulomba

Siła z jaką oddziałują ciała naładowane elektrycznie o znikomych lub zaniedbywalnych rozmiarach.
443. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Zadanie

Dlaczego w zagadnieniach dotyczących budowy atomu pomijamy oddziaływania grawitacyjne?
Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?
245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne

Zadanie - prawo Coulomba

Obliczymy siłę wzajemnego oddziaływania protonu i elektronu w atomie wodoru.
296. Siły elektryczne

Zadanie - Potencjał elektryczny

Metalowa kulka o promieniu r ma ładunek elektryczny Q. Kulka znajduje się w próżni. Obliczyć potencjał elektryczny w odległości r od środka kulki.
297. Potencjał elektryczny

Zadanie - Potencjał elektryczny

Metalowa naelektryzowana kulka o promieniu R=10 cm wytwarza przy swojej powierzchni potencjał V=1000 V. Kulka znajduje się w próżni. Obliczyć ładunek kulki i gęstość powierzchniową tego ładunku.
298. Potencjał elektryczny

Zadanie - Natężenie pola elektrycznego

Metalowa naelektryzowana kulka o promieniu R=4 cm wytwarza przy swojej powierzchni potencjał V=1000 V. Kulka znajduje się w próżni.
Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchni kulki i ładunek znajdujący się na kulce.
299. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie

Dwie metalowe naelektryzowane kule o promieniu R=10 cm i promieniu r=5 cm wytwarzają przy swojej powierzchni potencjał 1000V. Kule znajdują się daleko od siebie w próżni.
Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchniach obu kul, ładunek znajdujący się na każdej kuli oraz gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli.
300. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie

Dwie metalowe naelektryzowane kule o promieniu R=4 cm i promieniu r=1 cm wytwarzają przy swojej powierzchni potencjał V=2000 V. Kule znajdują się daleko od siebie w próżni.
Obliczyć natężenie pola elektrycznego przy powierzchniach obu kul oraz gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli.
301. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie

Metalową kulę o promieniu R=10 cm naelektryzowano ładunkiem Q=5 nC. Kulę tę zetknięto z nienaładowaną kulą metalową o promieniu r=3 cm. Następnie kule te odsunięto bardzo daleko od siebie w próżni.
Obliczyć ładunek każdej kuli i wytwarzany przez nie potencjał przy powierzchniach kul.
302. Elektrostatyka. Natężenie pola elektrycznego

Zadanie

Wyobraźmy sobie “świat” składający się z dwóch protonów.
Zadanie możemy wtedy sformułować następująco – jakimi siłami oddziałują na siebie dwa protony umieszczone w próżni. Próżnia w fizycznym sensie to obszar przestrzeni, w którym nie ma materii.
303. Porównanie oddziaływań

Zadanie

Przeliczanie jednostek, szczególnie w otrzymanych zależnościach, jest koniecznością. W przypadku, gdy jednostki nie zgadzają się, mamy sygnał błędu.
Przeliczymy dosyć skomplikowane jednostki wykorzystywane w elektrostatyce w powiązaniu z jednostkami z mechaniki.
Jednostki - przeliczanie

Zadanie

Dane są dwie kule metalowe o różnych średnicach oddalone od siebie. Jedna z kul została naładowana elektrycznie. Następnie bez kontaktu z innymi obiektami obie kule zostały połączone cienkim metalowym drutem. Obliczyć:
ładunek każdej kuli po zetknięciu;
potencjał kul po zetknięciu,
gęstość powierzchniową ładunku na każdej kuli;
natężenie pola elektrycznego przy powierzchni każdej kuli.
Potencjał przewodnika. Model piorunochronu.

Zadanie

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości r taką samą siłą jak w ośrodku z odległości R. Ile razy współczynnik k w powietrzu jest większy od współczynnika ks w ośrodku materialnym?
Wpływ materii na wartość sił elektrycznych

Zadanie

Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q.
Znając pojemności obu kondensatorów obliczyć:
1) pojemność zastępczą układu;
2) napięcie zasilające cały układ;
3) napięcie na każdym kondensatorze.
342. Pojemność zastępcza układu kondensatorów

Zadanie

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d samą siłą F.
Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż z druga.
362. Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba

Zadanie

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d taką samą siłą F.
Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.
381. Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba.

Zadanie

Dwa kuliste ciała o niewielkich rozmiarach naelektryzowane są takimi samymi ładunkami o wartości 2 milikulombów.
Odległość między środkami tych ciał jest równa 20 centymetrów.
Obliczyć siłę działającą na każde z tych ciał.
382. Prawo Coulomba dla ładunków punktowych

Zadanie

Wyprowadzić wzór na pole elektrostatyczne nieskończenie długiego cienkiego pręta naładowanego ze stałą gęstością liniową.
Zastosować prawo Gaussa.
457. Pole elektrostatyczne

Zadanie

Dane są dwa cienkie, bardzo długie, równoległe pręty naładowane ze stałymi gęstościami liniowymi.
Obliczyć pole elektrostatyczne w płaszczyźnie wyznaczonej przez pręty (bez punktów leżących na prętach!) w punkcie leżącym na prostopadłej do obu prętów.
458. Pole elektrostatyczne

Zadanie

Porównać siły wzajemnego oddziaływania dwóch identycznych kul umieszczonych w tej samej odległości r od siebie naładowanych odpowiednio do wartości
a) q1, q2
b) q3, q4
573. Prawo Coulomba

Zadanie

Dwie małe kule metalowe naładowane są ładunkami q1 i q2.
Znamy siłę F ich wzajemnego oddziaływania.
Obliczyć odległość między środkami tych kul.
766. Prawo Coulomba

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Strona główna

Ruch

Siły

Energia

Prąd

Atom

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja,

Elektrostatyka

Magnetyzm,

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu,

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

2. Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

1020. Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

ATOM,

Mechanika

OPTYKA

9005. Grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

101. Prawo Coulomba