9604. Siła Lorentza - zadania - spis
2021-01-03 15:58

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Przykład zadania na "siłę Lorentza"

Zadanie 57.

Proton i elektron przyspieszano napięciem elektrycznym i wstrzeliwano w pole magnetyczne o indukcji B prostopadle do linii pola. Obie cząstki zataczały półokręgi i opuszczały obszar pola magnetycznego. Na rysunku zaznaczono schematycznie tylko tor protonu.

Zadanie 57, strona 58

Strona na telefon

Siłą Lorentza nazywamy siłę działającą na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym

Siła Lorentza opisana jest iloczynem wektorowym prędkości cząstki i indukcji pola magnetycznego.

Obliczenie prędkości protonu w polu magnetycznym

Na cząstkę naładowaną poruszającą się w polu magnetycznym działa siła. Siłę tę nazywamy siłą Lorentza. Siła Lorentza zależy od
ładunku cząstki,
prędkości ruchu cząstki,
indukcji pola magnetycznego.

Prędkość ruchu cząstki jest wielkością wektorową i indukcja pola magnetycznego jest wielkością wektorowa.

Zależność na siłę Lorentza opisuje iloczyn wektorowy prędkości cząstki i indukcji pola magnetycznego. Współczynnikiem jest ładunek cząstki.

Siła Lorentza ma specyficzne własności - jest zawsze prostopadła do prędkości i do indukcji pola magnetycznego, wartość tej siły jest równa zero, gdy prędkość cząstki i indukcja pola magnetycznego mają ten sam kierunek.

Wartość siły Lorentza jest równa iloczynowi wartości ładunku cząstki, wartości prędkości ruchu cząstki, wartości indukcji pola magnetycznego i sinusa kąta między kierunkiem prędkości a kierunkiem indukcji pola magnetycznego.

Siła Lorentza

Siła Lorentza - spis rozwiązanych zadań

W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
Zakładamy, że proton porusza się tylko pod wpływem pola magnetycznego.

Obliczyć okres T obiegu protonu

Rozwiązanie - 159. Siła Lorentza

Zadanie

W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

Obliczyć prędkość v protonu

Rozwiązanie - 158. Siła Lorentza

Siła Lorentza i jej własności

Siła działająca na cząstkę naładowaną poruszającą się w polu magnetyczny opisana jest iloczynem wektorowym i nosi nazwę siły Lorentza.

Siła ta zależy od
wartości
ładunku
prędkości
indukcji pola magnetycznego
oraz od
kierunku prędkości i
kierunku indukcji pola magnetycznego

Więcej - 508. Siła Lorentza

Zadanie - cząstka poruszająca się w polu magnetycznym

Cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym po okręgu.

Wyprowadzić zależność na energię kinetyczną E tej cząstki.

Założyć, że znane są
- ładunek q cząstki,
- masa m cząstki,
- indukcja B pola magnetycznego,
- promień r okręgu, po którym porusza się cząstka.

Rozwiązanie - 463. Siła Lorentza. Energia kinetyczna cząstki

Pole magnetyczne działa na cząstkę naładowaną poruszającą się w tym polu pod kątem różnym od zera i od 180 stopni. Prędkość cząstki musi mieć składową prostopadła do indukcji kierunku pola magnetycznego.

Stałe pole magnetyczne nie zmienia energii kinetycznej cząstki naładowanej.

Najłatwiejsze przypadki ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym:

cząstka porusza się równolegle do kierunku indukcji pola magnetycznego
cząstka porusza się prostopadle do kierunku indukcji pola magnetycznego

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

2021-01-03 15:58

Strona główna