9700. Atom - spis
2021-02-03 19:05

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Spis zadań z atomu i jądra atomowego

Wersja na telefon

Atom - spis

Atom jest podstawową cząstką materii w otaczającym nas bezpośrednio (na co dzień) świecie.

Atom nie jest niepodzielny.

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Jednak w zwykłych, codziennych naszych zastosowaniach jest trwałą cząstką materii - ulega łączeniu z innymi atomami, oddzielaniu od innych atomów, jonizowaniu. Pozostaje jednak w dalszym ciągu strukturą o ustabilizowanych własnościach.

Zadanie - 27. Atom wodoru Bohra

Atom wodoru Bohra. Jakie są podstawowe równania opisujące ruch elektronu w atomie wodoru? Wynik jest zaskakujący - wartość prędkości musi przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.
Więcej - 27. Atom wodoru Bohra

26. Atom - atomowa budowa materii

Atom - atomowa budowa materii, atom wodoru według Nielsa Bohra. Trudności w sformułowaniu modelu i trudności wynikające z modelu Bohra.
26. Atom - atomowa budowa materii

189. Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko można

Każdy atom zawiera w swojej centralnej części dodatnio naładowane jądro.
Kolejny po wodorze atom helu ma jądro o ładunku 2 razy większym.

189. Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko można

Atom - spis stron

Atom - spis stron. Budowa atomu. Rozmiary atomu. Model atomu Bohra. Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez atom
350. Atom - spis stron

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Atom wodoru według Bohra

Model atomu wodoru Nielsa Bohra poziomy energetyczne.
65. Atom wodoru według Bohra

Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Długości fal emitowanych przez atom wodoru w serii Bracketta. Atom wodoru - seria Bracketta
72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

431. Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia.

Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia. Energia emitowana przez atom. Energia pochłaniana przez atom. Energia kwantu. Energia fotonu.
431. Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia.

306. Dlaczego w gazie jest luźno?

Atom wodoru ma promień równy około 5,3· 10-11 metra.
Przy założeniu, że cząsteczka wodoru ma promień dwa razy większy niż atom wodoru

306. Dlaczego w gazie jest luźno?

51. Atom i jądro atomowe

Na każdy atom lub cząsteczkę przypada objętość w przybliżeniu równa objętości pojedynczego obiektu.
51. Atom i jądro atomowe

430. Atom wodoru Bohra. Energia elektronu na orbicie.

Model atomu wodoru. Orbity elektronu. Energia elektronu na różnych orbitach.
430. Atom wodoru Bohra. Energia elektronu na orbicie.

38. Jądro atomowe

Każdy atom zawiera w swojej centralnej części dodatnio naładowane jądro. Najprostszym atomem jest atom wodoru – składa się on z jednego protonu i jednego elektronu.
38. Jądro atomowe

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

74. Seria Bracketta atomu wodoru

74. Seria Bracketta atomu wodoru

28. Rozmiary atomów

Zakładamy, że atomy przylegają ściśle do siebie - nie uwzględniamy kształtu atomów - każdy atom zajmuje identyczny "sześcianik" - pomijamy wszelkie ruchy (drgania atomów)
28. Rozmiary atomów

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

213. Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Jonem ujemnym nazywamy atom lub grupę atomów, które przyłączyły co najmniej jeden elektron. Przykładem jonu ujemnego jest OH- - jon wodorotlenowy.
213. Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

367. Energia elektronu w atomie wodoru.

Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. Nie istnieje atom, w którym elektron spoczywa. Całkowita energia elektronu w atomie wodoru.
367. Energia elektronu w atomie wodoru.

369. Model atomu Bohra. Promień orbity elektronu.

Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. Proton i elektron mają ładunek o przeciwnych znakach ale o tej samej wartości
369. Model atomu Bohra. Promień orbity elektronu.

214. Prąd elektryczny

Jonem dodatnim nazywamy atom lub cząsteczkę pozbawioną co najmniej jednego elektronu.
Jonem ujemnym nazywamy atom lub grupę atomów, które przyłączyły co najmniej jeden elektron.
214. Prąd elektryczny

69. Model atomu Bohra - emitowane fale

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. Obliczamy długości emitowanych przez atom wodoru fal.
69. Model atomu Bohra - emitowane fale

12. Nukleony i elektron

Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów.
Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów równoważą się.
12. Nukleony i elektron

296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Najprostszym atomem jest atom wodoru. Składa się on z protonu (jądra) i elektronu.
Elektron obiega proton po zamkniętej orbicie.
296. Model atomu wodoru

31. Zjawisko Comptona

Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o większej długości.
31. Zjawisko Comptona

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. Wartości ładunków są takie same. ...
68. Model atomu Bohra - energia całkowita

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

116. Fizyka atomowa

Fizyka atomowa, atom, model atomu. Model atomu Bohra. Dwoista natura materii i fal elektromagnetycznych.
116. Fizyka atomowa

366. Obliczenie promienia orbity elektronu w atomie wodoru

Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. ... Nie istnieje atom, w którym elektron spoczywa.
366. Obliczenie promienia orbity elektronu w atomie wodoru ...

352. Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu


Promieniowanie pochłaniane lub emitowane przez atom wodoru.
Atom wodoru emituje światło tylko o określonych długościach (częstotliwościach).
352. Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu

196. Co się dzieje z masą atomu?

Atom, który uległ wzbudzeniu, czyli pochłonął energię, zwiększył swoją masę.
Atom jonizuje się, traci elektron, gdy dostarczona zostanie odpowiednia porcja energii.
196. Co się dzieje z masą atomu?

69. Model atomu Bohra - emitowane fale

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. ...
Obliczamy długości emitowanych przez atom wodoru fal ...
69. Model atomu Bohra - emitowane fale

12. Nukleony i elektron

Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów.
Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów.
12. Nukleony i elektron

296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Najprostszym atomem jest atom wodoru. Składa się on z protonu (jądra) i elektronu. Elektron obiega proton po zamkniętej orbicie. ...
296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

31. Zjawisko Comptona

Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o ...
31. Zjawisko Comptona

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. Wartości ładunków są takie same. ...
68. Model atomu Bohra - energia całkowita

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

116. Fizyka atomowa

Fizyka atomowa, atom, model atomu. Model atomu Bohra. Dwoista natura materii i fal elektromagnetycznych.
116. Fizyka atomowa

Co się dzieje z masą atomu, gdy:
1) wysyła on promieniowanie świetlne?
2) jonizuje się?
3) wysyła promieniowanie jądrowe?
196. Masa atomu

Zadanie 163

W ciągu sekundy w Słońcu łączy się w jądra helu 3 około 700 milionów ton jąder deuteru.
Na Ziemi w wodzie jest około 2,1· 1013 ton deuteru. Na ile czasu wystarczyłoby deuteru do reakcji syntezy helu 3 w Słońcu?
163. Zużycie deuteru na Słońcu

Ile wodoru jest na Ziemi? Ile jest na Ziemi deuteru?
164. Wodór na Ziemi.

Zadanie 195

Na izolowaną od otoczenia płytkę z rubidu umieszczoną w opróżnionej z powietrza bańce pada światło.
Jaki ładunek uzyska płytka pod wpływem tego światła?
Obliczenia przeprowadzić dla światła o energii fotonu równej 3 elektronowolty i dla ilości 200 zaabsorbowanych fotonów.
195. Zjawisko fotoelektryczne

Zadanie

Jak jest masa 1 mola elektronów?
Czy masa ta wpływa w istotny sposób na masę ciała?
453. Elektrony i atomy

Zadanie

Zasada nieoznaczoności Heisenberga – zastosowanie. Obliczymy niepewność wyznaczenia wartości prędkości. Podobnie można wyznaczyć niepewność określenia położenia.
312. Zasada nieoznaczoności Heisenberga

Zadanie

Światło o określonej długości (300 nm) wywołuje efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W=2,16eV (rubid). Jaką maksymalną prędkość mogą uzyskać fotoelektrony?
318. Zjawisko fotoelektryczne

Zadanie 319

Światło o długości 350 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w licie o pracy wyjścia W=2,4eV.
Jaką maksymalną energię kinetyczną uzyska fotoelektron?
319. Zjawisko fotoelektryczne

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie

Światło o długości 400 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w cezie o pracy wyjścia W=2,14eV. Jakie jest potrzebne napięcie hamowania do zatrzymania fotoelektronu?
320. Zjawisko fotoelektryczne

Zadanie 350

Spis prac - Całkowita energia atomu (elektronu w atomie wodoru), przejścia energetyczne, emisja fal, częstotliwości i długości fal
350. Spis prac - Całkowita energia atomu, ...

Zadanie

Ruch elektronu wokół jądra odbywa się pod wpływem siły wzajemnego oddziaływania elektrycznego protonu i elektronu. Proton i elektron mają ładunki przeciwnych znaków więc przyciągają się. Wartość siły elektrycznej określa prawo Coulomba.
Do ruchu ciała po okręgu potrzebna jest siła dośrodkowa. W atomie wodoru źródłem siły dośrodkowej jest siła elektrycznego oddziaływania protonu i elektronu (siła Coulomba).
365. Model atomu Bohra. Prędkość elektronu na orbicie

Zadanie 366

Ruch elektronu wokół jądra odbywa się pod wpływem siły wzajemnego oddziaływania elektrycznego protonu i elektronu. Proton i elektron mają ładunki przeciwnych znaków więc przyciągają się. Wartość siły elektrycznej określa prawo Coulomba.
Do ruchu ciała po okręgu potrzebna jest siła dośrodkowa. W atomie wodoru źródłem siły dośrodkowej jest siła elektrycznego oddziaływania protonu i elektronu (siła Coulomba).
366. Obliczenie promienia orbity elektronu w atomie wodoru - obliczenie rozmiarów atomu

Zadanie

Całkowita energia elektronu w atomie wodoru równa jest sumie: energii kinetycznej elektronu w jego ruchu po orbicie wokół jądra i energii potencjalnej (elektrycznej) układu proton-elektron.
Wykorzystując wcześniej wyprowadzone zależności na promień atomu wodoru i prędkość elektronu oraz obliczone wartości tych wielkości można obliczyć wartość energii atomu wodoru w stanie podstawowym.
367. Energia elektronu w atomie wodoru

Zadanie 368

Siła dośrodkowa ma wartość równą iloczynowi masy i przyspieszenia dośrodkowego. Przyspieszenie dośrodkowe równe jest ilorazowi kwadratu prędkości przez promień okręgu po którym porusza się ciało.
Siła dośrodkowa jest siłą potrzebną do utrzymania ciała w ruchu po okręgu. Jej źródłem jest jakieś oddziaływanie. W przypadku atomu wodoru źródłem siły dośrodkowej jest siła wzajemnego oddziaływania protonu i elektronu.
368. Obliczenie prędkości elektronu na orbicie

Zadanie

Własności atomu wodoru według modelu Bohra
428. Prędkości elektronu w atomie wodoru

Zadanie

Całkowita energia elektronu w atomie wodoru jest sumą energii kinetycznej elektronu i energii potencjalnej elektrostatycznego oddziaływania elektronu i protonu.
429. Energia całkowita, kinetyczna i potencjalna w atomie wodoru Bohra

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie

Energia elektronu na kolejnych orbitach jest równa energii w stanie podstawowym podzielonej przez kwadrat numeru orbity.
430. Atom wodoru według Bohra. Energia atomu wodoru.

Zadanie< 451/h3>

Ile potrzeba energii do zjonizowania 1 mola atomów wodoru?
451. Plazma jako szczególny, ale zwykły stan materii

Zadanie

452_Spis prac dotyczących atomu.

452. Spis prac dotyczących atomu
W świecie atomu konieczne jest uwzględnianie zasady nieoznaczoności Heisenberga - nie można jednocześnie wyznaczyć dowolnie dokładnie wartości energii E i chwili czasu t, w której tę energię mierzymy.

Zadanie

51. Atom

Zadanie

Atom wodoru znajduje się w stanie wzbudzonym na poziomie n=3.
W jaki sposób może on przejść do poziomu podstawowego, czyli do m=1?

828. Atom wodoru według N. Bohra

Zadanie 747

Prawo rozpadu promieniotwórczego.
Znamy czas połowicznego rozpadu pierwiastka τ= 7 dni (dób).
Obliczyć:
a) jaki procent jąder ulegnie rozpadowi po 35 dniach;
b) jaka część jąder pierwiastka pozostanie.
747. Rozpad promieniotwórczy

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

9013. Szybkość średnia

9202. Soczewka cienka

9401. Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

ognisko soczewki

Spisy rozwiązanych zadań

9700. ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Graniczna długość fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

Strona główna

Ruch

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9002. Siły

9006. Energia

9603. Prąd

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

2021-02-03 19:15

Strona główna