9800. Drgania harmoniczne - spis zadań
2020-09-09 21:01

Strona główna

9800. Drgania - spis

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.

wersja na telefon

Zadanie 335

Ogólne zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną i przyspieszeniem maksymalnym.

Więcej Drgania harmoniczne - na telefon

Drgania są chyba najczęściej występującym ruchem w przyrodzie i technice.
Nie zawsze drgania dadzą się zauważyć lub zarejestrować.

Drgania proste to inaczej drgania harmoniczne.
Wszystkie drgania można rozpatrywać jako złożenie drgań prostych.

Zadanie 373

Ciało o masie m wykonuje drgania harmoniczne o częstotliwości f i amplitudzie A.
Wyprowadzić zależność na energię E oscylatora.
Więcej 373. Zależność na energię oscylatora

Zadanie 150

Głośnik o mocy P=10W pracuje ze stałą mocą.
Obliczyć energię, jaką wyemitował głośnik w ciągu t=0,2h.

wersja na telefon

150. Fale akustyczne - natężenie dĽwięku

Zadanie147

W doskonale akustycznym pomieszczeniu (brak odbić, całkowite pochłanianie dĽwięku przez ściany pomieszczenia, ośrodek nie pochłania energii fal - brak tłumienia) o dużych rozmiarach znajduje się idealny głośnik (emisja dĽwięku o symetrii sferycznej). Głośnik emituje dĽwięk ze stałą mocą P. W odległości r od niego umieszczamy przyrząd do pomiaru natężenia dĽwięku.
147. Fale akustyczne - natężenie dĽwięku

Zadanie 177

Jaką szybkość musi mieć ciało zawieszone swobodnie na lince o długości l, aby mogło się wznieść na wysokość odpowiadającą odchyleniu linki od pionu o kąt α alfa.
177. Wahadło lub wersja na telefon

Zadanie 454

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.
Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?
454. Piszczałka

Zadanie 314

Sprężyna o długości l=50cm uległa wydłużeniu o 8cm pod wpływem siły o wartości F=6 niutonów.
Obliczyć stałą sprężystości k tej sprężyny.
314. Sprężyna

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Zadanie 315

Fale na morzu mają długość 12m. W ciągu 30 sekund naliczono 5 fal.
Z jaką prędkością przemieszczają się te fale?
Jaka jest częstotliwość tych fal?
315. Fale

Zadanie 460

Wszystkie fale można scharakteryzować poprzez podanie
- długości fali
- okresu drgań,
- częstotliwości,
- prędkości rozchodzenia się fali.
460. Fale - podstawowe własności

Zadanie 835

Obliczyć prędkość rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość fali λ.
Więcej

835. Fale - podstawowe własności

Siła elektrodynamiczna Wzory z fizyki Spadek swobodny ciał Strona główna Ruch Siły Energia Prąd

Atom

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Siła elektrodynamiczna

Zadanie 244

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?
Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?