Fizyka szkolna - zadania
2020-12-18 17:52
fizyka.biz

Wersja strony na komputer

Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Więcej 9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis wersja na telefon

9700. Atom - spis

1145. Zadanie - ruch prostoliniowy

1145. Ciało punktowe porusza się po ustalonym torze ze stałym przyspieszeniem Dokładność obliczeń  wersja na telefon

Ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym

1146. Zadanie - energia elektromagnetyczna

Słońce emituje energię przede wszystkim w formie promieniowania elektromagnetycznego.
Ile energii emituje Słońce w ciagu sekundy w formie swiatła?
1146. Energia emitowana przez Słońce

240. Zadanie

Pocisk o grzęźnie w desce po przebyciu odległości d = 5 cm.

Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową v0=400 m/s.

Obliczyć czas t ruchu pocisku w desce i przyspieszenie a (opóźnienie) pocisku w desce.

Przyjąć odpowiednie założenia dotyczące ruchu pocisku.

240. Rozwiązanie

Abstrakcyjna planeta "bez ciężaru"
Ciało bez ciężaru
Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły. Ile godzin liczyłaby wówczas doba ziemska?

3. Grawitacja - siła oddziaływania między Ziemią a księżycem

3. Zadanie

Obliczyć wartość siły, z jaką przyciągają się wzajemnie Ziemia i Księżyc. Przyjąć założenia o orbicie kołowej Księżyca wokoł środka Ziemi

1209. Zadanie - kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

1206. Zadanie - kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości) w ruchu jednowymiarowym

1205. Zadania

1205. Przykłady obliczania prędkości Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

1208. Zadanie

Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne dla cezu 10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

1214. Zadanie

1214. Dynamika relatywistyczna - zależność między pędem a energią

9000. Mechanika - spis zadań

9000. Spis zadań z mechaniki - ruch, siły, praca, energia

1215. Zadanie

1215. Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

1216. Zadanie - prąd elektryczny

1216. Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

1146. Zadanie

Słońce emituje energię przede wszystkim w formie promieniowania elektromagnetycznego Energia emitowana przez Słońce

Ruch ciała na równi pochyłej

1212. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

1202. Ruch po okręgu - prędkość ruchu Ziemi wokół Słońca

244. Ruch prostoliniowy - względność ruchu

Jak zamienić kilometry na godzinę na metry na sekundę506. jednostki prędkości (szybkości) i ich zamiana

1141. wzory z fizyki

140. ruch jednostajnie przyspieszony

1202. Ruch jednostajny

7. Jak obliczyć masę Słońca

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną

Więcej wersja na telefon

Poprzednia wersja na telefon

1141. Spis wzorów z fizyki

9014. Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika

1202. Ruch po okręgu

ruch jednostajny po okr�gu
ruch jednostajny po okręgu

Ruch po okręgu

1202. Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzując ruch po okręgu?

Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

1201. Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

1201. Rozpady promieniotwórcze - wersja na telefon

1198. Przykłady rozpadów promieniotwórczych izotopów sodu

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

1198. Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

1221. Hydrostatyka - podstawowe wzory

1220. Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

1219. Termodynamika - podstawowe wzory

1218. Szczególna teoria względności

1216. Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

1215. Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

1214. Dynamika relatywistyczna - zależność między prądem a energią

1212. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

1209. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

1208. Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości

1206. Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości) w ruchu jednowymiarowym

1205. Przykłady obliczania prędkości Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

1204. Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej -wzory

1203. Zadanie

1203. Obliczyć oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

1201. Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Rozpady promieniotwórcze jądra atomowego

Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Schematy rozpadów promieniotwórczych jąder atomowych

rozpad promieniotworczy alfa

Rozpad alfa

rozpad promieniotworczy beta minus

Rozpad beta minus

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Rozpad beta plus

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad gamma

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Spisy zadań

Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

9700. Atom - spis

9003. Kinematyka - ruch po okręgu

9601. Elektrostatyka - spis

9602. Magnetyzm - spis zadań - prąd indukcyjny, siła Lorentza

9603. Prąd elektryczny

9201. Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9401. Gaz doskonały - spis rozwiązanych zadań

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Wersja strony na komputer